Redegørelse

Der er sideløbende med Tillæg 40, udarbejdet Lokalplan 693 - Bolig- og erhvervsområde ved Skovboulevarden, Stevnstrup.

Området er i Kommuneplanen 2017 omfattet af rammeområderne 3.02.BE.1 til blandet bolig og erhverv, samt 3.02.C.2(T6) til centerformål.

Tillæg 40 til Kommuneplan 2017, består af en aflysning og en geografisk ændring. Rammeområde 3.02.C.2(T6) aflyses. Rammeområde 3.02.BE.1 udvides, så den omfatter hele området. Rammebestemmelserne for 3.02.BE.1 forbliver de samme.

De samlede bestemmelser for rammer, der vedtages eller aflyses med planen, kan ses til sidst i tillægget.

Produktionserhverv
Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 40 (og Lokalplan 693) omfatter et rammeområde til blandet bolig og erhverv. Det er ikke muligt, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder, da området kan være i fare for forurening af grundvand og BNBO (boringsnære beskyttelsesområde). Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Der er en afstand på ca. 4,6 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Kommunen har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter nær lokaliteten og ved søgning i databasen fugleognatur er der ikke fundet nogle. Det ansøgte vurderes ikke at have en sådan karakter, at det kan påvirke eventuelle bilag IV-arters yngle- og rasteområder.