Sundhed og overvågning

Vindmøllernes bidrag til at reducere udledningen af forurenende stoffer fra kraftværkerne vil være til gavn for befolkningens sundhed. Kraftværkernes udledning af CO2 medfører globale klimaforandringer på grund af drivhuseffekten, mens luftforureningen med SO2, NOx og partikler mv. har lokale og regionale skadevirkninger på menneskers sundhed. Ved at reducere udledningen af forurenende stoffer bidrager vindmøllerne således til at begrænse skadevirkninger som følge af luftforureningen.

I anlægsfasen overvåges påvirkningen af omgivelserne i forbindelse med det almindelige tilsyn med større anlægsarbejder.

Støjpåvirkningen fra projektforslagets vindmøller vil kunne overholde de gældende lovkrav, og vindmøllerne forsynes med teknik og software til håndtering af skyggestop, så skyggekastet kan begrænses til under de anbefalede 10 timers skyggekast pr. år.

Efter opstilling af vindmøllerne vil der blive ført tilsyn efter de almindelige tilsynsregler i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, hvilket blandt andet indebærer, at der vil blive stillet krav om støjmålinger, når vindmøllerne sættes i drift. Herudover vil skyggekast indgå i overvågningsprogrammet med henblik på fastsættelse af det konkrete behov for skyggestop ved de enkelte nabobeboelser.

Forekomst af flagermus ved ni udvalgte vindmøller vil blive overvåget i de to første driftsår med henblik på at afklare, om der er behov for at indføre et periodisk møllestop på nætter med vindhastigheder under 5 m/s i møllernes navhøjde i perioden 15. juli til 15. oktober i henhold til anbefalingerne i Miljøstyrelsens ’Forvaltningsplan for flagermus’. Overvågningen skal foregå dels ved opstilling af lyttebokse ved hver af de ni pågældende vindmøller og dels ved eftersøgning af dræbte flagermus. Møllestop skal indføres på de møller, hvor nærmere fastsatte grænseværdier overskrides.

Herudover forventes der ikke at være behov for overvågning af miljøpåvirkninger.