Redegørelse

Området afgrænset som vist på kort bliver med den endelige vedtagelse af dette tillæg til kommuneplanen udlagt som nyt rammeområde 5.00.T.25(T4) med mulighed for at opstille maksimalt 46 vindmøller.

Samtidig fastlægges nye retningslinjer, hvor kommuneplanens generelle retningslinjer for vindmøller ændres i forhold til mølleområdet ved Overgaard, så der gives mulighed for opstilling af vindmøller med en større rotor, hvilket vil sikre en mere effektiv udnyttelse af vindenergien i området. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter fastsættes således til mellem 1:1,27 og 1:1,56, hvor kommuneplanens generelle retningslinjer giver mulighed for et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,3. Der gives mulighed for opstilling af vindmøller af forskelligt fabrikat, idet det præciseres, at vindmøllerne skal have tilnærmelsesvis samme rotordiameter, og der gives mulighed for, at området i lokalplanen kan opdeles i op til tre delområder. Inden for hvert enkelt delområde i lokalplanen skal alle vindmøllerne have samme rotordiameter. Det præciseres, at vindmøllerne skal opstilles med tilnærmelsesvis samme indbyrdes afstand. Den indbyrdes afstand mellem de eksisterende vindmøller, som udskiftes, er allerede i dag ikke helt ensartet, idet placeringen af møllerne i den østligste række er justeret af hensyn til et areal med mose, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Det præciseres endvidere, at vindmøllernes totalhøjde skal være på minimum 148 m og maksimum 149,99 m, og at vindmøllerne tilnærmelsesvis skal have samme farve.

Herudover fastlægges støjkonsekvenszoner omkring området, som er baseret på konkrete støjberegninger for de planlagte vindmøller. Inden for støjkonsekvenszonerne må der ikke etableres henholdsvis enkeltboliger i det åbne land og områder med støjfølsom arealanvendelse, som kan forhindre opstilling og drift af de planlagte nye vindmøller. Disse støjkonsekvenszoner bliver en del af kommuneplanens retningslinje for "St. 1. Støjbelastede arealer kan ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener".

Ændring af retningslinjer for vindmøller

De eksisterende retningslinjer i kommuneplanen for vindmøller er som følgende:

Vm. 1. Der kan kun opstilles vindmøller inden for vindmølleområder i kommuneplanen. Nye vindmølleområder kan kun udlægges via et tillæg til kommuneplanen.

Vm. 2. Lokalplanen for et vindmølleområde skal angive antallet af møller, deres placering og udseende. Lokalplanen skal sikre, at vindmølleområdet udnyttes bedst muligt og tager hensyn til naboer og landskabet.

Vm. 3. I nye vindmølleområder skal de enkelte vindmøllers totalhøjde være mindst 125 meter og må ikke overstige 150 meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1 og 1:1,3. Møllerne skal være 3-bladede med samme omløbsretning. Vindmøller skal opstilles i grupper af minimum 3 møller.

Vm. 4. Vindmøller inden for det samme vindmølleområde skal have samme rotordiameter og opstilles med samme indbyrdes afstand. Den indbyrdes afstand skal være mindst 3 x rotordiameteren og maksimalt 5 x rotordiameteren, medmindre VVM-vurderingen kan dokumentere, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig.

Vm. 5. Mølletårne og vinger skal farvesættes med samme lysegrå farve og udføres med ikke reflekterende overflader. Der må ikke være reklamer på vindmøllerne, dog kan der tillades et mindre logo.

Vm. 6. Eksisterende vindmøller i de udpegede vindmølleområder kan, under respekt for retningslinjerne for store vindmøller, udskiftes med nye og eventuelt større vindmøller. Udskiftning af tårnet anses for en nedtagning af møllen. Genopførelse medfører, at der på ny skal søges om byggetilladelse og evt. udarbejdes VVM og lokalplan. Eksisterende vindmøller uden for de udpegede områder til vindmøller kan ikke genopføres eller udskiftes.

Vm. 7. Ved nedtagning af vindmøller skal de tilhørende fundamenter og veje fjernes til en meter under terræn, og arealerne retableres til landbrugsdrift.

Vm. 8. For at sikre grundlaget for etablering af vindmøller, udlægges der konsekvensområder omkring arealreservationerne til vindmøller. Konsekvensområdets udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag. Konsekvensområderne fastlægges i forbindelse med lokalplanlægningen for det enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støj er afklaret. Indenfor konsekvensområder vil der ikke kunne etableres nye enkeltboliger i det åbne land eller anden ny støjfølsom arealanvendelse.

På baggrund af dette kommuneplantillæg 4 ændres den geografiske afgrænsning af vindmølleområdet ved Overgaard (Retningslinje VM. 1).

Derudover tilføjes følgende tekst som retningslinjer Vm. 9:

Vm. 9. Vindmøllepark Overgaard

1) Nye vindmøller skal have en totalhøjde på minimum 148 m og maksimum 149,99 m. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1,27 og 1: 1,56. Møllerne skal være 3-bladet med samme omløbsretning. Vindmøller skal opstilles i grupper af minimum 3 møller. (Ændring i forhold til generel retningslinje Vm. 3).

2) Nye vindmøller skal tilnærmelsesvis have samme rotordiameter og opstilles med tilnærmelsesvis samme indbyrdes afstand. Lokalplanen for området kan opdeles i op til tre delområder, og inden for hvert delområde i lokalplanen skal vindmøllerne have samme rotordiameter. Den indbyrdes afstand skal være mindst 3 x rotordiameteren og maksimalt 5 x rotordiameteren, medmindre VVM-vurderingen kan dokumentere, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig. (Ændring i forhold til generel retningslinje Vm. 4).

3) Mølletårne og vinger skal farvesættes med tilnærmelsesvis samme lysegrå farve og udføres med ikke reflekterende overflader. Der må ikke være reklamer på vindmøllerne, dog kan der tillades et mindre logo, (Ændring i forhold til generel retningslinje Vm. 5).

4) Der fastlægges støjkonsekvenszoner omkring vindmøllerne i henhold til kommuneplanens generelle retningslinje Vm. 8.

  • Inden for støjkonsekvensområde A kan der ikke etableres nye enkeltboliger i det åbne land.
  • Inden for støjkonsekvensområde B kan der ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse, herunder boligområder, institutioner, campingpladser mv.

Rød streg = Støjkonsekvensområde A (enkeltboliger i det åbne land kan ligge udenfor)

Blå streg = Støjkonsekvensområde B (områder med støjfølsom arealanvendelse kan ligge udenfor)