Projektforslag

Projektet omfatter udskiftning af de 30 eksisterende vindmøller i vindmølleparken ved Overgaard, som er opstillet i henholdsvis 2002 og 2008, samt opstilling af 16 vindmøller på positioner i tilknytning hertil, hvor der ikke hidtil har været opstillet vindmøller. Den samlede vindmøllepark vil således omfatte i alt 46 nye vindmøller. Udbygningen vil kunne gennemføres i op til tre etaper, der skal omfatte nærmere definerede delområder, hvor alle vindmøller i hvert delområde skal være af samme mølletype. Der kan opstilles Vestas-møller med en rotordiameter på 117 eller 126 meter samt Siemens-møller med en rotordiameter på 130 meter eller tilsvarende mølletyper. Vindmøllernes totalhøjde over naturligt terræn skal være på lige under 150 meter.

0-alternativ
Herudover redegøres der for et såkaldt 0-alternativ, som beskriver konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet.

Projektbeskrivelse
Alle vindmøllerne opstilles i overensstemmelse med det eksisterende gridnet med parallelle rækker, hvor der er en afstand på ca. 525 meter mellem møllerne / rækkerne. Dette svarer til mellem 4 og 4,5 gange rotordiameteren på de planlagte nye vindmøller. Afstanden til møllerne længst mod øst er dog reduceret med op til 60 meter.

Vindmøllernes placering i projektforslaget

Der anlægges ca. 5 meter brede tilkørselsveje til møllerne, og ved hver af møllerne etableres et permanent arbejdsareal (kranplads) på op til 2.500 m2. Eksisterende adgangsveje og arbejdsarealer udvides i nødvendigt omfang. Vindmøllerne forventes tilsluttet den eksisterende transformerstation i området, som udvides med op til tre nye transformere med tilførende tekniske anlæg samt teknik- og kabelbygninger. Møllerne opstilles i et område med gode vindforhold, og de 46 nye møller vil årligt kunne forsyne hvad der svarer til ca. 127.500 husstande med elektricitet i mere end 20 år.

Vindmølleparken er beliggende i et lavbundsområde og de nye vindmøller samt nye anlæg i forbindelse med transformerstationen skal klimasikres, så de kan tåle en midlertidig vandstand på 1,99 meter over havniveau i tilfælde af oversvømmelse på grund af stormflod. Dette indebærer, at størstedelen af de nye vindmøller skal udføres med et hævet fundament eller en øget sokkelhøjde på op til ca. 2 meter over naturligt terræn samt en tilsvarende reduktion i tårnhøjden, så den samlede højde ikke overstiger 150 meter. De nye anlæg ved transformerstationen klimasikres ved at placere transformere og bygninger på et hævet plateau og ved at hæve sokkel over terræn.

I anlægsfaserne vil der være øgede aktiviteter med entreprenørmateriel og kørsel med lastbiler mv., og dette kan medføre forstyrrelser for nabobeboelserne. Nedbrydning af eksisterende møllefundamenter og eventuel pælefundering i forbindelse med de nye vindmøller vil kunne medføre midlertidige støjgener. I forbindelse med støbning af fundamenter kan der være behov for midlertidig grundvandssænkning. Bortledning af vand kan kræve tilladelse i henhold til okkerloven og vandforsyningsloven, og anlægsarbejder, der berører vandløb, kræver tilladelse i henhold til vandløbsloven. I driftsfasen overvåges møllerne af computerudstyr. Ud over almindelig service på møllerne, som foregår med person- og varevogne 2-4 gange årligt, vil der kun undtagelsesvist være behov for kraner og større lastbiler ved reparation af eventuelle større defekter. Møllernes type- og projektgodkendelse samt specificerede sikkerhedsforanstaltninger sikrer overensstemmelse med gældende sikkerhedskrav, og med en afstand på mere end 600 meter til beboelser og mere end 400 meter til offentlige veje, udgør møllerne ingen væsentlig sikkerhedsrisiko.

Møllerne har en levetid på 20-30 år, og når driften indstilles, vil møllerne og de tilhørende anlæg blive fjernet og materialerne i videst muligt omfang blive genanvendt. De anvendte arealer vil kunne retableres til landbrugsformål eller til naturformål som eksempelvis vådområde.