Naturbeskyttelse

International naturbeskyttelse (Natura 2000)
Samlet set vurderes det, at der ikke sker væsentlige negative påvirkninger af beskyttede områder, beskyttede fuglearter, flagermus eller andre beskyttede arter eller naturtyper.

Ramsar-område R11 ”Dele af Randers og Mariager fjorde med tilgrænsende havområde” ligger umiddelbart øst og nord for mølleområdet ved Overgaard med knap 100 meter til de nærmeste vindmøller. Området er sammenfaldende med fuglebeskyttelsesområde F15 ”Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del”. Habitatområde H14 ”Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord” ligger generelt på noget større afstand med mere end 1 km til nærmeste vindmølle, dog er afstanden til habitatområdet ca. 100 meter ved den sydøstligste del af mølleområdet.

Der er foretaget supplerende fugleundersøgelser, som vurderes at understøtte konklusionerne fra de tidligere omfattende undersøgelser i 1999 og 2006, som samlet angiver, at der ikke sker væsentlige negative påvirkninger af beskyttede fuglearter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for de nærved liggende Natura 2000-områder samt arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Mølleprojektet vilikke afbryde væsentlige trækruter, ikke medføre væsentlige tab af habitater til yngel, fouragering og rast for fugle, og ikke medføre en væsentlig forøget risiko for kollisioner mellem fugle og møller.

Habitatdirektivets bilag IV-arter
Der er lavet grundige undersøgelser af flagermus i området i 2014 og 2017, hvor der er registreret Brunflagermus, Damflagermus, Dværgflagermus, Langøret flagermus, Skimmelflagermus, Sydflagermus, Troldflagermus og Vandflagermus. Damflagermus, der udgjorde ca. 0,2 % af registreringerne i 2014 og 2017, er sårbar og kræver særlig beskyttelse, mens de øvrige arter er forholdsvis almindelige med mere robuste bestande. Dværgflagermus var dominerende i området og udgjorde ca. 86 % af registreringerne i 2014 og 2017. Brandts/Skægflagermus blev kun registreret en enkelt gang og må betragtes som et strejfende individ. Vindmøller kan udgøre en kollisionsrisiko for flagermus. For at eliminere den potentielle kollisionsrisiko mellem flagermus og vindmøller, vil der i VVM-tilladelsen til projektet blive stillet vilkår om etablering af overvågning i de to første driftsår i forbindelse med i alt ni vindmøller, herunder de fem planlagte vindmøller i fredskov og to planlagte møller mod nordvest ved mindre skov og levende hegn langs vandløbet Udbyneder Landkanal samt en mølle ved mindre skov ved Tuerne og en mølle ved mindre skov mellem Julianeholm og Sødringholm Skov. Overvågningen skal afklare om der er behov for at indføre periodisk møllestop, som i så fald skal gælde på nætter med vindhastigheder under 5 m/s i møllernes navhøjde i perioden 15. juli til 15. oktober. Det vurderes, at med de foreskrevne reguleringer af mølledriften vil projektet ikke medføre væsentlig fare for de lokale flagermusbestande. Projektet påvirker heller ikke den økologiske funktionalitet for flagermus i området væsentligt.

Odder vurderes at kunne benytte enkelte større grøfter og kanaler i nærheden af projektområdet, men etablering af vindmøller på landbrugsarealer vil ikke påvirke arten negativt.

Markfirben samt paddearterne løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse og stor vandsalamander kan potentielt forekomme i området. Vindmøllerne og de tilhørende tilkørselsveje mv. forårsager ikke tab af habitater for markfirben og padder, og projektet vurderes ikke at påvirke de pågældende arter negativt.

Andre dyr
Pattedyr vil rimeligvis blive forstyrret af aktiviteterne i anlægsfasen, men flere undersøgelser tyder på, at dyrene ikke påvirkes væsentligt af vindmøller i drift, da de vænner sig til forstyrrelseskilden.

Beskyttede naturtyper (§3 områder)
Anlægsarbejder, der berører beskyttede naturtyper, kræver dispensation fra Randers Kommune. Tre nye møller med tilhørende arbejdsarealer (kranpladser) placeres ved eller oven i §3 vandløb, som skal omlægges eller rørlægges på kortere strækninger, og hertil kommer overkørsler i forbindelse med adgangsvejene i området, hvor der skal etableres én ny overkørsel, og fire eksisterende overkørsler skal udvides eller flyttes. Det vurderes, at projektet efter en vandløbsregulering ikke i væsentlig grad påvirker områdets beskyttede naturtyper negativt, men at anlægsfasen med omlægning af vandløb/grøfter vil give en midlertidig forstyrrelse lokalt. Projektet påvirker ikke andre §3 områder, dog skal man i anlægsfasen være opmærksom på mindre arealer med sø og mose. Påvirkningen vurderes samlet set ikke væsentlig.

Økologiske forbindelser
De beskyttede vandløb i området samt blandt andet skoven Julianeholm mod øst og den mindre skov mod vest indgår i kommuneplanens udpegning af økologiske forbindelser. De planlagte vindmøller, kranpladser og veje berører kun mindre dele af de økologiske forbindelser, og samlet set vurderes projektet ikke at have væsentlig negativ betydning for spredningsmulighederne for planter og dyr.

Fredskov
Fem af de planlagte vindmøller, heraf fire møller i skoven Julianeholm mod øst og én mølle i skoven Bjørnholm mod nord, placeres på arealer med fredskov, hvilket kræver tilladelse fra Miljøstyrelsen Østjylland.

Der vurderes ikke at være særlige naturmæssige værdier på de berørte arealer, og opstillingen af de planlagte vindmøller vurderes ikke at medføre negative påvirkninger på det tilgrænsende EF-fuglebeskyttelsesområde eller på EF-habitatarter. De fem planlagte vindmøller i fredskov vil være omfattet af foranstaltninger, der skal eliminere den potentielle kollisionsrisiko mellem flagermus og vindmøller. Det forventes, at der vil blive stillet krav om etablering af erstatningsskov.

Skovbyggelinje
Otte af vindmøllerne opstilles inden for skovbyggelinje. Hertil kommer tre vindmøller, der opstilles i udkanten af skovarealer (heraf to i fredskov), som vil være placeret inden for skovbyggelinje i forhold til nye skovbryn, når skovarealer umiddelbart omkring møllerne er fældet. Samlet set er der således potentielt 11 vindmøller, som opstilles inden for skovbyggelinjer. Det vurderes, at der ikke vil ske nogen væsentlig forringelse af skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet eller forringelse af skovene som værdifulde landskabselementer.

Som udgangspunkt kræves dispensation til opstilling af vindmøller inden for skovbyggelinjen, men da lokalplanen for vindmølleparken har såkaldt bonusvirkning, er vindmøllerne omfattet af undtagelsesbestemmelser, så der ikke skal søges om dispensation.

Strandbeskyttelseslinje
Den eksisterende mølle syd for skoven Julianeholm er opstillet inden for strandbeskyttelseslinjen. Udskiftning af vindmøllen samt udvidelse af den tilhørende kranplads og adgangsvej kræver dispensation fra Kystdirektoratet. De berørte arealer omfatter dyrkede marker, og udskiftningen af den eksisterende mølle vil ikke berøre den beskyttede mose øst for møllen eller medføre nogen væsentlig påvirkning af dyrelivet og naturtyperne i de nærliggende internationale naturbeskyttelsesområder.