Nabobeboelser

Afstandskrav
Gældende afstandskrav på 4 gange møllernes totalhøjde i forhold til nabobeboelser er overholdt i projektforslaget, idet det er forudsat, at beboelsen ved Tuerne 5 nedlægges i forbindelse med opstillingen af de 46 nye vindmøller. Der er endvidere kun fem nabobeboelser inden for en afstand af 1.000 meter, som ikke er ejet af Overgaard Gods eller én af de øvrige projektdeltagere.

Visuel påvirkning
Den visuelle påvirkning fra de nye vindmøller vil være mest markant ved nabobeboelserne, som ligger tættest på de nye vindmøller. De fleste af nabobeboelser er dog omgivet af beplantninger eller bebyggelse, der i større eller mindre grad kan skærme af for udsynet mod møllerne fra beboelserne og de omkringliggende opholdsarealer. Møllerne vil være dominerende i forhold til beboelserne og deres opholdsarealer, hvor udsynet til møllerne ikke er afskærmet af beplantning eller bebyggelse.

Støj
Lovgivningens krav i forhold til, hvad beboelser i det åbne land og områder med støjfølsom arealanvendelse må udsættes for af støjpåvirkning i forhold til udendørs opholdsarealer og lavfrekvent støj indendørs, vil kunne overholdes i projektforslaget. Det konkrete støjbidrag afhænger af hvilken mølletype, der opstilles.

For projektforslagets vindmøller er der beregnet et samlet støjbidrag på op til 42,0 dB(A) ved en vindhastighed på 6 meter i sekundet og 43,5 dB(A) ved en vindhastighed på 8 meter i sekundet ved den beboelse i det åbne land, som påvirkes mest. Her er grænseværdierne henholdsvis 42 dB(A) og 44 dB(A) for udendørs opholdsarealer indtil 15 meter fra beboelsen.

Ved det nærmeste område, der er omfattet af de skærpede støjkrav, som gælder for områder, der anvendes til eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse, er der beregnet et støjbidrag på op til 34,0 dB(A) og 35,7 dB(A). Her er grænseværdierne henholdsvis 37 dB(A) og 39 dB(A).

Den lavfrekvente støj indendørs er beregnet til op til 18,9 dB og 20,0 dB ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 meter i sekundet ved den beboelse, som påvirkes mest. Den fastsatte grænseværdi er på 20 dB ved begge vindhastigheder.

Ved en etapevis udbygning vil der kunne forekomme en mindre stigning i støjpåvirkningen, men gældende støjgrænser vil kunne overholdes.

Skyggekast
Den anbefalede grænseværdi på 10 timers reel skyggetid pr. år ved nabobeboelser vil kunne overholdes forudsat de vestligste af de nye vindmøller i projektforslaget forsynes med teknik og software til håndtering af såkaldt ’skyggestop’, hvor en eller flere af møllerne stoppes i nødvendigt omfang, så skyggekastet reduceres til under 10 timer ved alle nabobeboelser.

Med udgangspunkt i mølletypen fra Siemens med 130 meter rotor, er der beregnet et skyggekast på over 10 timer ved 18 af nabobeboelserne vest og nordvest for de planlagte vindmøller. Ved den nabobeboelse, som påvirkes mest, er der beregnet 32 timer og 39 minutter, og ved to nabobeboelser er der beregnet mellem 20 og 30 timers skyggekast, mens der ved 15 nabobeboelser er beregnet mellem 10 og 20 timers skyggekast.

Det konkrete behov for skyggestop vil afhænge af hvilken mølletype, der opstilles. Mølletyperne med mindre rotordiameter vil give lidt mindre skyggekast, dog vurderes der ikke at være væsentlige forskelle, da møllernes totalhøjde er den samme.

Reflekser
Møllevingerne er overfladebehandlede så de fremstår med lavt glanstal, hvilket vurderes at reducere gener med reflekser.