Miljøvurdering

Vindmølleprojektet og de tilhørende planforslag er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), såvel som de tidligere regler i §§ 11g-11i i lovom planlægning og i bekendtgørelse nr. 1832 af 16.12.2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, idet projektet er omfattet af overgangsbestemmelserne i lovbekendtgørelsens § 57, stk. 8, nr. 2, da ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for VVM-redegørelsens indhold er indkaldt af Randers Kommune, der er den kompetente VVM-myndighed, inden ikrafttrædelsestidspunktet for lovbekendtgørelsen.

Ikke-teknisk resume af miljørapport

(Dette afsnit er et resumé af den samlede miljørapport, som indeholder VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for vindmølleprojektet og Miljøvurdering af de udarbejdede forslag til tillæg til kommuneplanen og lokalplan, som skal muliggøre opstillingen af nye vindmøller ved Overgaard i Randers Kommune.

Vedhæftet fil

endelig_miljoerapport_overgaard_-_08112017.pdf (80665 KB)