Landskab

Vindmølleparken ligger syd for fjordmundingen ved Mariager Fjord. Her er landskabet præget af inddæmmede arealer, marint forland, Kattegat og ikke mindst den gamle kystskrænt som løber lidt inde i landet mod vest. Selve projektområdet med de eksisterende vindmøller, som udskiftes, og arealer til nye mølleplaceringer anvendes til agerbrug med intensivt dyrkede marker. Fem af de planlagte vindmøller placeres dog i fredskov. Herudover er der spredte beplantninger, mindre naturarealer og flere vandløb.

Landskabelige interesser
Hele vindmølleparken ligger inden for kystnærhedszonen, hvor de gunstige vindforhold og udnyttelse af eksisterende infrastrukturanlæg udgør den funktionelle og planlægningsmæssig begrundelse. Området indgår desuden i kommuneplanens udpegning af områder med specifikke geologiske bevaringsværdier, og mindre dele af området indgår i udpegningen af områder med særlige landskabelige interesser. Én af e eksisterende møller, der skal udskiftes, er placeret inden for strandbeskyttelseslinje og flere af møllerne er placeret inden for skovbyggelinjer. Udskiftningen af de eksisterende vindmøller og opstillingen af nye vindmøller i tilknytning hertil i et samlet opstillingsmønster, vurderes ikke at ændre oplevelsen af landskabet væsentligt, og det lokale storskala-landskab vurderes generelt at kunne bære de store vindmøller.

Landskabelige påvirkning
Landskabet opdeles i tre afstandszoner jf. anbefalingerne i rapporten ’Store vindmøller i det åbne land’.

Nærzonen er området fra 0 – 4,5 km omkring mølleområdet. Indenfor dette område ligger blandt andet Overgaard Gods og Sødringholm Gods, samt bebyggelsen Bjerre og landsbyerne Klattrup, Udbyneder, Udbyover, Binderup og Sødring, den østligste del af Havndal samt Sødringholm Skov og sommerhusområdet ved Als Odde. I nærzonen vil møllerne opleves som markante, og de vil fra mange områder være dominerende i landskabet, med mindre foranliggende bebyggelse og beplantning helt spærrer af for udsynet. Møllerne fremstår væsentligt større end de fleste andre landskabselementer.

Mellemzonen er området fra 4,5 – 10 km. I denne zone ligger blandt andet den vestlige del af Havndal og den sydøstlige del af Hadsund. Set fra mellemzonen vil møllerne generelt være mindre dominerende end i nærzonen, men fra de betragtningspunkter, hvor møllerne er synlige, vil de stadig optræde som markante elementer. Der vil dog i højere grad være tale om en skalamæssig balance mellem vindmøllerne og de øvrige elementer i landskabet.

Fjernzonen er områder, som ligger mere end 10 km fra projektområdet. Her ligger blandt andet den nordvestlige del af Hadsund, Assens og Mariager. I fjernzonen opleves møllerne mest markant i klart og solrigt vejr, og de vil primært være synlige set fra åbne områder uden større beplantninger eller fra højdedrag i det omgivende landskab.

Eksisterende vindmøller
Der vurderes ikke at være noget væsentligt visuelt samspil med eksisterende eller planlagte vindmøllegrupper i det omkringliggende landskab.

Opstillingsmønster og harmoniforhold
Vindmøllernes opstilling i parallelle rækker med samme indbyrdes afstand fremstår generelt som et systematisk opstillingsprincip omend lidt svært at overskue som følge af omfanget af møller. Den reducerede afstand til møllerne i den østligste række vurderes ikke at give anledning til væsentlige visuelle forstyrrelser i forhold til oplevelsen af vindmølleparkens opstillingsmønster.

De to forskellige møllestørrelser i den eksisterende vindmøllepark ved Overgaard er særlig synlig set fra nærområdet samt set fra vest, i områder hvor store dele af vindmølleparken er synlig. Jo længere væk fra området beskueren opholder sig, jo sværere er det at skelne mellem de forskellige mølletyper. Tilsvarende forhold vurderes at ville gøre sig gældende ved en etapevis udbygning af vindmølleparken. Opdelingen i tre delområder med krav om samme mølletype i hvert enkelt delområde vil være med til at sikre et relativt ensartet visuelt udtryk, og ved fuld udbygning vil alle vindmøller fremstå med samme totalhøjde, også selvom der ikke opstilles samme mølletype i alle tre delområder.

Møllerne har en relativ stor rotor i forhold til navhøjden, hvilket særligt gælder Siemens-møllerne med 130 meter rotor og Vestas-møllerne med 126 meter rotor. Der forudsættes en ændring af kommuneplanens generelle retningslinjer for harmoniforholdet mellem navhøjde og rotordiameter, da de nuværende retningslinjer kun giver mulighed for opstilling af Vestas-møllerne med 117 meter rotor. Ofte vil større eller mindre dele af møllerne være skjult bag beplantninger, bebyggelser og/eller terræn, så man ikke oplever møllerne i deres helhed. Den enkelte mølles harmoniforhold mellem navhøjde og rotordiameter vurderes desuden at have mindre betydning set i forhold til oplevelsen af den samlede vindmøllepark, hvor mølletårn og rotor på de mange møller i parallelle rækker visuelt overlapper hinanden, så man ikke i så høj grad fokuserer på den enkelte mølles udseende.

Møllernes rotor har en omdrejningshastighed på omkring 12-14 omgange pr. minut, hvilket er væsentligt langsommere end på ældre, mindre møller, og dette bidrager til at give en mere rolig fremtræden i landskabet.