Kulturhistorie

Fortidsminder og beskyttede diger
Der er ikke registreret fredede fortidsminder i nærheden af vindmølleområdet. Der er omkring 1,8 km til de nærmeste fredede fortidsminder, og herudover er der godt 400 meter til de nærmeste registreringer af arkæologiske fund. Det anbefales dog, at Museum Østylland kontaktes med henblik på en arkæologisk forundersøgelse af de nye arealer og tracéer, som berøres af anlægsarbejderne, med henblik på at vurdere bevaring og udstrækning af eventuelle jordfaste fortidsminder.

Der er enkelte beskyttede diger i vindmølleområdet. Ved udskiftning af den vestligste af de eksisterende møller i anden række fra nord, som svarer til fjerde mølle i projektforslaget, skal Randers Kommune søges om dispensation i det omfang opstillingen af den nye vindmølle og etablering af permanent arbejdsareal (kranplads) berører diget. Øvrige beskyttede diger i området forventes ikke at blive berørt.

Kulturmiljøer
I kommuneplanen er der udpeget en række kulturmiljøer. I den nordlige del af vindmølleparken er syv af de eksisterende møller, som udskiftes, samt fem møller på nye positioner placeret i det afgrænsede kulturmiljø omkring Overgaard God. I den sydlige del af vindmølleparken er fem af de eksisterende møller, som udskiftes, placeret i det afgrænsede kulturmiljø omkring Sødring og Råby Kær. Opstillingen af de planlagte, større vindmøller vurderes ikke at påvirke disse kulturmiljøer negativt. Øvrige kulturmiljøer ligger omkring 3 km eller mere fra vindmølleparken.

Kirker
De nærmeste kirker er Udbyneder Kirke, Sødring Kirke og Havndal Kirke henholdsvis 2,3 km, 3,0 km og 4,4 km fra nærmeste mølle. Set fra kirkegården ved Udbyneder Kirke, står flere af de eksisterende møller ved Overgaard tydeligt i landskabet, og ved udskiftning og etablering af nye møller vil udsigten fra kirkegården fortsat omfatte møller. Sødring Kirke ligger syd for Sødringholm Skov og Havndal Kirke ligger som en del af bebyggelsen i Havndal. De planlagte møller vurderes ikke at være væsentligt synlige set fra disse kirker. Der vurderes ikke at være væsentlige indsigter til kirkerne, som vil blive påvirket.

Fredninger
Udover de såkaldte provst Exner-fredninger, der omfatter mindre arealer ved Udbyneder Kirke og Sødring Kirke, omfatter de nærmeste fredninger et område med strandenge ved Sødringholm ca. 1,2 km mod syd og et område med strandenge og rekreative interesser ved Als Odde ca. 2,6 km mod nord samt kystarealer ved Ajstrup Bugt ca. 3,5 km mod vest. Møllerne vil kunne være synlig fra de fredede områder, men påvirker dem ikke direkte.