Andre forhold

Landbrugsinteresser
Med undtagelse af de planlagte vindmøller i fredskov, ligger mølleparken inden for et særligt værdifuldt landbrugsområde. Udskiftningen af de eksisterende vindmøller og opstilling af nye vindmøller på arealer, hvor der ikke tidligere har været opstillet vindmøller. De tilhørende vejanlæg placeres under størst mulig hensyntagen til de jordbrugsmæssige interesser, og de omkringliggende arealer vil således fortsat kunne drives landbrugsmæssigt.Ved vindmølledriftens ophør vil de anvendte arealer kunne tilbageføres til landbrugsdrift.

Skovrejsning
Mølleprojektet vurderes ikke at være i konflikt med skovrejsningsinteresser. Den ene af de nye vindmøller placeres dog i et område, der er udpeget til skovrejsning, hvor et mindre arbejdsareal med kranplads mv. skal friholdes for skovtilplantning.

Lavbund og mulige vådområder
Hele vindmølleparken, herunder alle de eksisterende vindmøller, som udskiftes, er beliggende i et lavbundsområde, men området er ikke udpeget som muligt vådområde.

Vindmølleprojektet ikke vil påvirke muligheden for at genskabe det naturlige vandstandsniveau, men ved permanente vandstandsstigninger kan der dog være behov for at foretage justering af veje og kranpladsers niveau.

Øvrige interesser i forhold til arealanvendelse
Mølleprojektet vurderes ikke at påvirke interesser i forhold til råstofindvinding, byudvikling eller planer for udvidelse eller omlægning af offentlige veje.

Afmærkning af hensyn til lufttrafik
Vindmøllerne skal afmærkes af hensyn til lufttrafikken efter de almindeligt gældende regler med to faste, lavintensive røde lys, som placeres på nacellen (generatorhuset). Lysene vil svare til baglygterne på en bil, og denne afmærkning vurderes ikke at give væsentlige gener for de omkringboende.

Andre tekniske anlæg
Der er ikke registreret radiokædeforbindelser i området, og der findes ikke naturgas- eller højspændingsledninger i nærheden, som kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko i forbindelse med vindmøllernes opstilling og drift. Ved anlægsarbejder skal man dog være opmærksom på kabler i forbindelse med transformerstationen og de eksisterende møller i området.

Militære anlæg
Der er ikke registreret militære anlæg i nærheden af mølleområdet.

Socioøkonomiske forhold
Vindmølleprojektets miljøpåvirkninger vurderes ikke at have væsentlige negative socioøkonomiske effekter på eksempelvis turisme, fritidsinteresser, råstofindvinding, land- og skovbrug eller jagt og fiskeri.

Det kan ikke udelukkes, at opstilling af vindmøller vil kunne påvirke ejendomspriserne på grund af de påvirkninger, som møllerne medfører. Alle lovpligtige afstandskrav og grænseværdier for støj kan overholdes i forhold til beboelser, idet beboelsen ved Tuerne 5, der ejes af én af projektdeltagerne, vil blive nedlagt. Der vil desuden blive installeret skyggestop, så det sikres, at ingen nabobeboelser påføres skyggekast i mere end 10 timer om året.

Opstilling af de nye vindmøller vil være omfattet af den gældende lov om fremme af vedvarende energi, der blandt andet fastsætter regler for anmeldelse af krav om værditab på beboelsesejendomme og for udbud af vindmølleandele for lokale borgere.