Øvrige miljømæssige forhold

Luftforurening og klima
Vindmøllerne bidrager til at øge produktionen af vedvarende energi uden udledning af blandt andet kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2) og kvælstofilter (NOx), hvilket medvirker til at reducere luftforureningen og den globale opvarmning. Projektforslagets møller vil eksempelvis kunne bidrage med en nettoderuktion i udledningen af CO2 med 2.176.794 tons over en periode på 20 år i forhold til, hvis den samme mængde strøm blev produceret på traditionel vis (en blanding af fossile og vedvarende energikilder).

Ressourcer
Moderne vindmøller producerer i deres levetid mere end 35 gange mere energi, end der anvendes til deres fabrikation, opstilling, vedligeholdelse og senere bortskaffelse. Ved skrotning af møllerne vil stort set alle dele kunne indgå i genbrugssystemet. Kul- og glasfiberdele (møllevinger og nacellen/generatorhusets afskærmning) genanvendes dog almindeligvis ikke i dag.

Jord og vand
Ved behov for grundvandssænkning i forbindelse med støbning af fundamenter, vil det blive sikret, at der ikke sker okkerudledning til områdets vandløb og søer.

Projektområdet er delvist lokaliseret i et område drikkevandsinteresser (OD), men der er mere end 2 km til det nærmeste vandværk til almen vandforsyning og det tilhørende indvindingsopland. Mølleanlægget vurderes ikke at påvirke drikkevandsinteresser.

I anlægsfasen vil et spild på jorden af olie mv. fra entreprenørmaskiner mv. typisk ske i forbindelse med arbejdets udførelse, så afgravning / oprensning straks kan iværksættes. I driftsfasen vil et udslip af olie ligeledes straks blive opdaget grundet elektronisk niveauovervågning. Møllerne er desuden konstrueret således, at et eventuelt oliespild vil blive opsamlet i nacellen (generatorhuset) eller ledt ned i tårnet og opsamlet i bunden af tårnet. Risikoen for jord- og grundvandsforurening er derfor lav.