Ændringer med dette tillæg

Rammeområderne 5.00.T.4, 5.00.T.6, 5.00.T.18 og 5.00.T.24 aflyses med dette kommuneplantillæg.

Den nye rammebestemmelser er som følgende:

Rammeområde 5.00.T.25(T4) - Vindmøllepark ved Overgaard

Områdets anvendelse: Tekniske formål, miljøanlæg, rensningsanlæg, deponeringsanlæg, vindmøller mv.

Bygningshøjde: Vindmøllernes totalhøjde er minimum 148 m og maksimum 149,99 m.

Zonestatus: Landzone

Fremtidig zonestatus: Landzone

Vindmølleforhold: Maksimalt 46 vindmøller med tilhørende tekniske anlæg, herunder transformerstation.

Bebyggelsens omfang: Vindmøllernes udformning, størrelse og farve skal fremgå af lokalplanen. Vindmøller inden for samme rammeområde skal have samme farve, samme mastetype og omdrejningsretning og må ikke udføres i reflekterende materialer. Belysning af møllerne er ikke tilladt.

Retningslinje Vm. 9 tilføjes. Det lyder som følgende:

Vm. 9. Vindmøllepark Overgaard

1) Nye vindmøller skal have en totalhøjde på minimum 148 m og maksimum 149,99 m. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1,27 og 1: 1,56. Møllerne skal være 3-bladet med samme omløbsretning. Vindmøller skal opstilles i grupper af minimum 3 møller. (Ændring i forhold til generel retningslinje Vm. 3).

2) Nye vindmøller skal tilnærmelsesvis have samme rotordiameter og opstilles med tilnærmelsesvis samme indbyrdes afstand. Lokalplanen for området kan opdeles i op til tre delområder, og inden for hvert delområde i lokalplanen skal vindmøllerne have samme rotordiameter. Den indbyrdes afstand skal være mindst 3 x rotordiameteren og maksimalt 5 x rotordiameteren, medmindre VVM-vurderingen kan dokumentere, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig. (Ændring i forhold til generel retningslinje Vm. 4).

3) Mølletårne og vinger skal farvesættes med tilnærmelsesvis samme lysegrå farve og udføres med ikke reflekterende overflader. Der må ikke være reklamer på vindmøllerne, dog kan der tillades et mindre logo, (Ændring i forhold til generel retningslinje Vm. 5).

4) Der fastlægges støjkonsekvenszoner omkring vindmøllerne i henhold til kommuneplanens generelle retningslinje Vm. 8.

  • Inden for støjkonsekvensområde A kan der ikke etableres nye enkeltboliger i det åbne land.
  • Inden for støjkonsekvensområde B kan der ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse, herunder boligområder, institutioner, campingpladser mv.

Rød streg = Støjkonsekvensområde A (enkeltboliger i det åbne land kan ligge udenfor)

Blå streg = Støjkonsekvensområde B (områder med støjfølsom arealanvendelse kan ligge udenfor)

Afgrænsningen af støjkonsekvenszonen for støjfølsom arealanvendelse tilføjes retningslinjen St. 1. i kommuneplanen.