Redegørelse

Området ligger i landzone og anvendes i dag til teknisk anlæg, i form af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk. Området er rammebelagt til tekniske formål.

Fremtidig anvendelse af området reguleres efter bestemmelserne i planloven om landzone.

Kystnærhedszonen
Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Der er en afstand til kysten på ca. 1,5 km, og bygningen må ikke om- eller tilbygges væsentligt jf. landzonebestemmelserne. Ændret anvendelse vurderes derfor ikke at påvirke kystlandskabet.

Drikkevandsinteresser
Området ligger i indvindingsopland til Uggelhuse Vandværks drikkevandsboringer.

Af hensyn til drikkevandsinteresserne er der meget begrænsede muligheder for etablering af industri og virksomheder med oplag, fremstilling eller anvendelse af stoffer, der kan forurene grundvandet. Virksomheder skal indrettes sådan, at der ikke kan ske spild på jorden eller nedsivning.

Som udgangspunkt må der ikke ske nedsivning af vej- og pladsvand fra virksomheder i indvindingsopland til vandværksboringer. Der må ske nedsivning af tagvand i området.

Aflysning af rammen vurderes ikke at påvirke drikkevandsinteresserne, der fremadrettet indgår i sagsbehandling efter landzonebestemmelserne.

Natura 2000-områder
Der er ca. 1,5 km til nærmeste Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Ændringen vurderes hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter
I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. For dyrearternes vedkommende indebærer dette, at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller nedlægges.

Der er ikke kortlagt bilag IV plantearter i Randers Kommune, og det vurderes at være usandsynligt, at de kan forekomme indenfor det eksisterende rammeområde.

Udpegning af områder forbeholdt produktionserhverv
Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 39 omfatter aflysning af et rammeområde til tekniske anlæg. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.