Redegørelse

Der er sideløbende med Tillæg 37, udarbejdet Lokalplan 703 - Bolig og erhvervs bebyggelse i Markedsgade 8-10, der gør det muligt at opføre bolig- og erhvervsbebyggelse i 3,5 - 6 etager.

Området er i Kommuneplanen 2017 omfattet af rammeområde 1.02.BE.9 til blandet bolig og erhverv.

Tillæg 37 til Kommuneplan 2017, består af en ændring i rammebestemmelserne i den eksisterende ramme.

De samlede bestemmelser for rammer, der vedtages eller aflyses med planen, kan ses til sidst i tillægget.

Kystnærhedszonen
Området ligger i kystnær byzone, men er omkranset af eksisterende by, og planen vurderes derfor ikke at have væsentlig indvirkning på kystlandskabet.

Detailhandel
Der er mulighed for, at etablere i alt 1.200 m2 butik til dagligvarehandel (inkl. personalefaciliteter).
Der må kun etableres én dagligvarebutik indenfor planområdet.

Produktionserhverv
Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 37 (og Lokalplan 703) omfatter et rammeområde til blandet bolig og erhverv. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Der er en afstand på ca. 6 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund skov. Både pga. afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ikke at have negativ effekt på Natura 2000-området.

Der er ikke fundet bilag IV-arter nær lokalplansområdet, og det ansøgte vurderes ikke at have nogen betydning for bilag IV-arter.