Miljøvurdering

Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, om planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen, at dette tillæg alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

  • Planens område indeholder ikke udpegninger efter naturbeskyttelseslovens § 3.
  • Området ligger indenfor kystnærhedszonen, men er omkranset af eksisterende by, og planen vurderes derfor ikke at have væsentlig indvirkning på kystlandskabet.
  • Planforslagene vil medføre en øget trafik på Markedsgade, men ikke af væsentlig karakter.
  • Planforslaget opfylder behovet for parkering som følger byggeriet.
  • Der er betydelig støjbelastning fra trafikken på Markedsgade og der findes støjende erhverv inden for området, i form af vareindlevering til dagligvarebutik. Boliger skal indrettes således at de ikke belastes.

Dermed vurderer Byrådet, at planen ikke udløser krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.