Redegørelse

Området er i Kommuneplan 2017 i dag omfattet af ramme 1.02.B.46, der er udlagt til etageboligbebyggelse.

Den eksisterende ramme 1.02.B.46 indskrænkes geografisk til boligerne mod syd på Gl. Hobrovej 31, 33 og 35. Rammens bestemmelser afspejler de eksisterende forhold i området og ændres derfor ikke.

I den nordlige del af området udlægges en ny ramme, 1.02.B.71, som giver mulighed for etablering af etageboligbebyggelse i op til 5 etager og en bygningshøjde på op til 17 meter. Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 85 for rammeområdet som helhed.

 

Produktionserhverv
Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer for udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 36 (og Lokalplan 675) omfatter et rammeområde til boligformål. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder
Der er ingen Natura 2000-områder inden for eller i nærheden af planområdet, og det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.

Der er en afstand på mere end 6 km til de nærmeste Natura 2000-områder hhv. nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk og nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov.

Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter
Flagermus
Hvis der ved gennemgang af bygningerne på området findes tegn på ynglende flagermus, skal der tages hånd om flagermusene inden nedrivning. I dette tilfælde skal flagermusene udsluses på den rigtige måde afhængig af hvilken art, der findes. Vildtkonsulenten hos Naturstyrelsen Kronjylland kan som regel vejlede og måske hjælpe med en evt. udslusning. Nedrivning af bygningen må ikke finde sted før en evt. udslusning er afsluttet.