Baggrund og formål

Tillægget omfatter et område ved Frejasvej og Gl. Hobrovej. Området er et tidligere industriområde, og har senest været anvendt til produktionshøjskole. Den eksisterende erhvervsbygning på grunden, er 1 etage og har en bebyggelsesprocent på 31.
Området fremstår idag som et befæstet areal med lav randbeplantning langs Frejasvej og Hobrovej samt med enkelte, fritstående træer. Langs Gl. Hobrovej er der på grunden etableret parkeringspladser.

Baggrunden for Tillæg 36 til Kommuneplan 2017 er et ønske om at kunne opføre etageboliger i området i form af punkthuse op til 5 etager med en maksimal højde på op til 17 meter. Området er i dag udlagt til etageboligbebyggelse i op til 3,5 etager og 14,5 meter i kommuneplanens rammedel, og det er derfor nødvendigt at ændre kommuneplanens bygningsregulerende bestemmelser for at muliggøre projektet.

Tillæg 36 er udarbejdet sideløbende med Lokalplan 676 for punkthuse på Gl. Hobrovej. Kommuneplantillægget omfatter en ændring i etageantal, bygningshøjde og bebyggelsesprocenten i den nordlige del af området.