Redegørelse

Området er i kommuneplanen 2017 omfattet af rammeområdet 5.05.B.3 som er udlagt til boligområde og 5.05.O.1 der er udlagt til offentlige formål.

Ændringen består i praksis af en geografisk justering, så rammeområde 5.05.B.3 udvides til at omfatte 5.05.O.1 hvorved rammen omdannes til 5.05.B.3(T35).

Området vil herefter være omfattet af ramme 5.O5.B.3(T35) der fastlægger anvendelsen til boligområde, såsom boligbebyggelse og fælles anlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

 

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Der er en afstand på ca. 8 kilometer til nærmeste Natura 2000-område.

Natura 2000-området består af:

  • Habitatområde nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord) og
  • Fuglebeskyttelsesområde nr. 15 (Randers og Mariager Fjorde, Ålborg Bugt, sydlig del) og
  • Ramsarområde nr. 15 Dele af Randers og Mariager Fjorde med tilgrænsende havområde).

Både ud fra afstanden og karakteren af kommuneplantillægget vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Der er tale om at udvide anvendelsen af et mindre område. Det vil ingen indvirkning have på bilag IV arters raste- og levesteder.

Særlige drikkevandsinteresser
Hele kommuneplantillægget ligger i indvindingsopland til Bunkedal Kildeplads og område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

På grund af drikkevandsinteresserne i området skal der tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med håndtering af overfladevand. Vejvand samt vand fra p-pladser og industripladser må ikke kunne nedsive til grundvandet. Regnvandsbassiner skal etableres med fast/impermeable bund.

Arkæologiske interesser
Der er ikke registreret fortidsminder, men der er tale om et område rigt på fortidsminder.

Den nære beliggenhed til kendte fortidsminder og topografien indikerer, at der kan være spor efter hidtil uregistrerede fortidsminder i det aktuelle område. De eventuelle fortidsminder er beskyttet af Museumsloven § 27.

Museum Østjylland anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af det berørte areal inden et eventuelt anlægsarbejde påbegyndes. Dermed kan det konstateres, om der er fortidsminder, og omfanget kan blive afdækket med henblik på en egentlig undersøgelse. Dette for at anlægsarbejdet ikke skal forsinket unødigt af en arkæologisk undersøgelse.

Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder i form af arkæologiske genstande eller anlæg, skal der i henhold til Museumsloven § 27, stk. 2 ske standsning af anlægsarbejdet, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Østjylland.