Redegørelse

Tillægget omfatter ny ramme 1.04.B.28(T34) der aflyser de eksisterende rammeområder: 1.04.B.20 - Blegen Vest, 1.04.B.21 - Blegen Øst og 1.04.B.22 - Hviidsvej.

Med Tillæg 34 ændres:

  • det maksimale etageantal fra 6 til 4 etager og den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 125 til 95 for rammeområde 1.04.B.20 - Blegen Vest. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.
  • det maksimale etageantal fra 7 til 4 etager og den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 125 til 95 for rammeområde 1.04.B.21 - Blegen Øst. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.
  • Ejendommens maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 80 til 95 for rammeområde 1.04.B.22 - Hviidsvej. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 34 (og Lokalplan 659) omfatter et rammeområde til bolig. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Arealet er i umiddelbar nærhed af Gudenåen og § 3 arealer.
Lokalplanområdet ligger mindre end 50 m fra Storkeengen der er en del af Gudenåens delta.

Odder: Gudenåen er et levested er et levested for Odder. Det forventes at den forekommer periodisk og sporadisk i udkanten af åens delta. Odderen er tilpasset et liv i og opholder sig en stor del af tiden i vand. Den findes i såvel rindende som stillestående vand og søer, samt moser med store rørskovsområder er særligt velegnede levesteder for arten. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen. Udførelsen af lokalplanen forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde væsentlig i negativ retning.Grøn kølleguldsmed: Den voksne guldsmed opholder sig hovedsageligt tæt på Gudenåen, hvor den yngler, men den kan dog træffes langs med vådområder og vandløb langt fra hovedvandløbet. Larverne er flerårige og lever i vandløbsbunden nedgravet i sand eller grus. Udførelsen af lokalplanen forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde væsentlig i negativ retning.

Flagermus: I tilfælde af at man finder sportegn fra flagermus, skal flagermusene udsluses på den rigtige måde afhængig af, hvilken art der findes. Vildtkonsulenten kan som regel vejlede og måske hjælpe med en evt. udslusning. Nedrivning må ikke finde sted før en evt. udslusningen er afsluttet.

Det vurderes, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitatdirektivets bilag IV ikke vil blive påvirket.

Der er tale om at ændre et område, der tidligere var erhvervsområde og nu ligger forsømt og ubenyttet hen. Udførelsen af lokalplanen forventes ikke at have væsentlig negativ effekt på bilag IV arter.