Miljøvurdering

Baggrund for screeningen
Der er foretaget en screening af planforslaget i henhold til § 8, stk. 2 i miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017).
Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer.

Afgørelse
Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. I screeningen er det derfor vurderet, om planforslaget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, på en række forhold som er defineret i miljøvurderingsloven, herunder forhold som menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Planforslaget påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Planen er ikke omfattet af bilag 1 eller 2 men sætter rammerne for fremtidig anlægtilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (§8, stk. 2, nr. 2)

Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. I screeningen er anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering jvf. lovens § 1, stk. 2, skal omfatte.

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor omfattet af kravet om miljøvurdering. Der skal således udarbejdes en miljørapport, som omhandler:

  • Trafikafvikling/-kapacitet:
    Udviklingen af området medfører en øget trafikmængde på godt 650 bilture i døgnet. Det er forvaltningens vurdering, at en realisering af lokalplanen vil have væsentlig påvirkninger for det omkringliggende vejnet.

Konklusion
Randers kommune vurderer at udfordringerne dog ikke er større, end at den byudvikling, som er indeholdt i den aktuelle planlægning, kan realiseres uden at dette vil medføre væsentlige forringelser af områdets trafikafvikling.

Beslutningen herom kan påklages.