Redegørelse

Tillægget omfatter et område på ca. 0,9 hektar beliggende på hjørnet mellem Oust Møllevej og Hobrovej i Helsted.

Med kommuneplantillægget ændres området, fra henholdsvis boligområde (1.06.B.1) og rekreativt område (1.06.R.12) til erhvervsområde (1.06.E.4(T33)).

Der ligger i dag en dagligvarebutik i den del af boligrammen, der med Tillæg 33 ændres til erhvervsområde. Tillægget bringer derfor kommuneplanens rammer i overensstemmelse med den reelle anvendelse af den del af området.

Der inddrages derudover en mindre del af den rekreative ramme mod vest. Arealet er på ca. 3.700 m2 og er i dag præget af forskelligartet selvsået beplantning, og udgør en mindre del (ca. 3,6%) af den rekreative ramme. Det vurderes ikke at ændringen vil ændre på det rekreative områdes funktionsevne, adgangsforhold, udnyttelsesmuligheder eller rekreative værdi af det tilbageværende der i øvrigt suppleres i at være sammenhængende med rammeområde 1.06.R.7 og 1.06.R.8 som tilsammen udgør et større rekreativt areal.

Den nye erhvervsramme 1.06.E.4(T33) muliggør, at området kan anvendes til kontor- og serviceerhverv samt butiksformål.

Det nye rammeområde 1.06.E.4(T33) ligger i et område med drikkevandsinteresser. Planlægningen muliggør ikke arealanvendelse, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet (jf. virksomhedsliste og anlæg i bilag 1). Der er derfor ikke udarbejdet en grundvandsredegørelse.

Retningslinje - Grøn struktur

Der ændres på den geografiske afgrænsning af retningslinjen for grøn struktur. Der er tale om inddragelse af et mindre område i forlængelse af den eksisterende butik, og det vurderes derfor, at der er tale om et begrænset indgreb i den grønne kile/grøn struktur. Derudover ligger ejendommen i den sydlige del af den grønne kile op ad eksisterende bebyggelse syd for Oust Møllevej, samt i forlængelse af et boligområde ved Helstedgård øst for Hobrovej.

Udpegning af områder forbeholdt produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 33 (og Lokalplan 685) omfatter et rammeområde til kontor- og serviceerhverv. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Der er en afstand på ca. 5,9 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning,

Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk

Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Der er ca. 100 m til en bæk der kan være levested for odderen. Med baggrund i områdets planlagte anvendelse vurderes det ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Der står en samling af nyere træer som ikke vurderes at være levested for flagermus. Hvis træerne imod forventning skulle være hule må de kun fældes i perioden september oktober.