Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslagene i henhold til § 8, stk. 2 i miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017).

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I screeningen er det vurderet, om planforslaget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, på en række forhold som er defineret i miljøvurderingsloven, herunder forhold som menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

På baggrund af screeningen er det Randers Kommunes vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, da det vurderes, at planerne ikke danner grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Begrundelse for afgørelse vedr. miljøvurdering

  • I lokalplanområdet forefindes ingen beskyttet natur eller særligt udpegede landskaber
  • Planforslagene forventes ikke at medføre væsentlig øget indvirkning på omgivelserne
  • Områdets vejadgange er placeret for at sikre trafiksikkerheden
  • Stigningen af trafikmængden vurderes at være uvæsentlig
  • Planlægningen muliggør ikke arealanvendelse der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.