Baggrund og formål

Randers Kommune ønsker at give mulighed for et konkret projekt syd-vest for den eksisterende dagligvarebutik på Oust Møllevej i Helsted. Projektet omhandler etablering af et nyt byggeri indeholdende kontor- og serviceerhverv - herunder et sundhedshus.
Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for et areal til servicefunktioner og detailhandel til dækning af bydelens behov i Helsted.

Det ønskede projekt er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, som udlægger området til rekreative formål. Der er derfor udarbejdet Tillæg 33 til Kommuneplan 2017.

Fordebat:

Da lokalplanen forudsætter en væsentlig ændring af kommuneplanen, idet der inddrages nyt areal til byudvikling, skal byrådet indkalde ideer og forslag til planlægningen.

Der blev fra den 22. november 2017 til den 20. december 2017 afholdt fordebat i 4 uger i forbindelse med en tidligere ansøgning om udvidelse af eksisterende dagligvarebutik samt mulighed for 1.000m2 til udvalgsvarebutikker og/eller serviceerhverv med drive-in restaurant. Fordebatten omhandlede ændring af anvendelsen af kommuneplanrammen fra rekreativt område til nyt lokalcenter med mulighed for én dagligvarebutik og mindre butikker. Byrådet valgte den 19. marts 2018 ikke at udlægge området til lokalcentermen valgte i stedet at give mulighed for en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik med 200 m2. Det vurderes, at den nuværende planlægning er mindre omfattende end det grundlag, som fordebatten blev afholdt på baggrund af. En anvendelse til kontor- og serviceerhverv påvirker omgivelserne i mindre omfang end detailhandel. Det er derfor vurderet, at det ikke har været nødvendigt at afholde ny fordebat.

I forbindelse med fordebatten i 2017 blev der indsendt ideer, forslag og bemærkninger omhandlende følgende emner:

 • Trafik - trængsel, støj og forurening
 • Ny bebyggelse og skiltning - indkigsgener og gener fra skilte med lys
 • Nyt boligområde og zonestatus - ønske om nyt boligområde
 • Detailhandelsplanlægning - kundegrundlag og lokal forsyning
 • Geologi - Lerholdig jord og problemer med overfladevand
 • Lugtgener - lugtgener fra restaurant
 • Grønne områder og kommuneplanens grønne struktur - ændret anvendelse af grønne arealer

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen arbejdet på at imødekomme nogle af de bemærkninger, der er indsendt i forbindelse med fordebatten:

 • Der er i lokalplanen indarbejdet bestemmelser, der sikrer, at området vejforsynes optimalt ift. trafiksikkerhed.
 • Lokalplanen sikrer derudover, at omfang og type af skiltning tilpasses områdets karakter. Samtidig sikres det, at der etableres beplantning mod Oust Møllevej og det åbne land mod nord. Håndtering af overfladevand skal ske på egen grund. Der er reserveret areal til etablering af et regnvandsbassin for at kunne tilbageholde regnvandet indenfor lokalplanens område.
 • Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af restaurant eller andre anvendelser, der i øvrigt vil give anledning til lugtgener.
 • Der inddrages i forbindelse med planlægningen et areal, der i dag fremstår med blandet beplantning. Der er tale om inddragelse af et mindre område i forlængelse af den eksisterende butik, og det vurderes derfor, at der er tale om et begrænset indgreb i den grønne kile.