Ændringer med dette tillæg

En del af rammeområde 1.06.R.12 og 1.06.B.1 udlægges med dette tillæg til et nyt rammeområde 4.03.E.5(T33) - Kontor- og serviceerhverv samt butiksformål ved Oust Møllevej.
Det nye rammeområde 4.03.E.5(T33) får følgende bestemmelser:

Anvendelse: Erhvervsformål, butiksformål, servicevirksomheder, kontorerhverv, administrationsvirksomhed og lignende.

Bebyggelsesprocent: for den enkelte ejendom fastsættes bebyggelsesprocenten til maks 50%.

Bebyggelsens højde: Bebyggelse må opføres i op til 2 etager og i en højde af maks 8,5 meter.

Miljøforhold: Der kan i området etableres virksomheder i miljøklasse 1-3.
Kommuneplanrammen indeholder områder med særlige drikkevandsinteresser og byudvikling kan kun ske på særlige vilkår.

Øvrige bestemmelser: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for detailhandel må ikke overstige 500 m2 . Dog kan der etableres én dagligvarebutik på 1.200 m2.
Samlet bruttoetageareal til butiksformål i området: 1.200 m2.

Der ændres på rammeafgrænsningen, men ikke på rammebestemmelserne af 1.06.R.12 og 1.06.B.1.

Eksisterende rammer:


Nye rammer: