Redegørelse

Området ligger i landzone og anvendes i dag som opdyrket landbrugsjord. Området er ikke rammebelagt.

Det nye rammeområde 3.00.T.6(T32) udlægges til tekniske formål - solvarmeanlæg med tilhørende bygninger, akkumuleringstank, beplantningsbælte m.m.

Byrådet ønsker at området anvendes til solvarmeanlæg, som det fremgår af forslag til lokalplan 684, der er politisk behandlet sammen med dette kommuneplantillæg.

 

Natura 2000-områder

Der er en afstand på ca. 470 m til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede Natura 2000-områder. For dyrearternes vedkommende indebærer dette, at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

Der er ikke kortlagt bilag-IV plantearter i Randers Kommune, og det vurderes at være usandsynligt, at de kan forekomme inden for det ansøgte område.

I Randers Kommune er der kendte forekomster af følgende bilag IV-arter/grupper:

  • Arter af flagermus
  • Odder
  • Grøn kølleguldsmed
  • Markfirben
  • Stor vandsalamander
  • Løgfrø
  • Spidssnudet frø
  • Strandtudse

Det ansøgte ligger i en afstand på ca. 9 m til et mindre vandhul hvor der i Kommunes overvågning i 2010 blev fundet Stor vandsalamander. Med baggrund i afstanden til vandhullet og projektets karakter vurderes det ansøgte ikke at påvirke artens yngle- og rasteområder negativt.

Det er kommunes vurdering at projektet ikke vil påvirke de andre bilag IV-arter, der er kendt for Randers Kommune. Det begrundes i projektets karakter der efter anlæg vil give mindre forstyrrelser end den eksisterende landbrugsdrift.

Særligt værdifulde landbrugsområder

Områder der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder, skal så vidt muligt forblive i jordbrugsdrift.

Arealet skal anvendes til et vedvarende energianlæg og medvirke til produktion af brændselsfri fjernvarme. Anlægget er dermed med til at fortrænge afbrænding af såvel fossilt som biomassebaseret brændsel.

Den valgte placering er bestemt af værkets eksisterende ledningslet, og den deraf følgende mest fordelagtige placering. Der findes i nærheden af området et andet teknisk anlæg i form af vindmøller.

Der er tale om en type af anlæg, der giver mulighed for at tilbageføre arealet til landbrugsformål, når anlægget ikke længere er i drift.

Potentielt naturområde

I en mindre del af planområdet er udpeget som et potentielt naturområde. Potentiel natur er arealer, som på nuværende tidspunkt ikke er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, men som ligger på lavbundsarealer eller stejle skråninger, som med tiden vil kunne blive til beskyttet natur, såfremt dyrkningen ophører.

Det pågældende område har, efter kommunens vurdering, ikke i sig selv et stort potentiale som naturområde. Dette skyldes bl.a. arealets størrelse og placering. Hammelvej bryder den naturlig sammenhæng med de øvrige udpegede potentielle naturarealer, beliggende på arealer ved Værum by, og den del der ligger isoleret på sydsiden er kun 1.200 m2 stor.

Arealet anvendes i dag som opdyrket landbrugsjord. Med planen tages hele området ud af drift og en stor del udlægges med græs (under og omkring solpanelerne), der forventes vedligeholdt ved afgræsning med får.

Det er kommunens samlede vurdering, at planlægningen på arealet ikke medfører forringelser af naturområder, og at planlægningen ikke er i strid med retningslinjerne i kommuneplanen. En stor del af planområdet omlægges fra intensivt til ekstensivt landbrug. Der kan opnås forbedrede levevilkår for dyre og planteliv i planområdet.