Miljøvurdering

Miljøvurderingslovens (LBKG 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)) § 8, stk. 1, nr. 1 fastsætter, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, der udarbejdes indenfor bl.a. energi, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2. Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand er omfattet af bilag 2, pkt 3a.

Dog gælder det, jf. lovens § 8 stk 2, at i det omfang en plan eller et program kun fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der gennemføres en screening med henblik på at vurdere, om planen eller programmet samt ændringer heri kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis det er tilfældet, skal der gennemføres en miljøvurdering.

Randers Kommune vurderer, at der er tale om en planlægning, der fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan. Der er derfor foretaget en screening af planforslagene i henhold til § 8, stk. 2 i miljøvurderingsloven.

I screeningen er det vurderet, om planforslaget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, på en række forhold som er defineret i miljøvurderingsloven, herunder forhold som menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

På baggrund af screeningen er det Randers Kommunes vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene, da det vurderes, at planerne ikke danner grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Planforslagene muliggør etablering af et solvarmeanlæg med tilhørende bygninger - herunder en ændret arealanvendelse i landzone.

Der planlægges i et område, hvor der i forvejen findes tekniske anlæg, herunder vindmøller og en trafikeret hovedvej. Planforslagene vurderes ikke at medføre væsentlig mere støj eller trafik.

Planforslagene griber ikke ind i særlige naturinteresser og bevaringer. Der stilles krav om etablering af afskærmende beplantning og ikke-reflekterende overflader. Anlægget etableres med alarmer m.v., der sikrer overvågning og minimerer en eventuel risiko for negativ miljøpåvirkning.

Randers Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslagene. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger efter offentliggørelsen.