Redegørelse

Med justeringen af kommuneplanrammernes afgrænsning vil rammeområde 1.02.B.12 og 1.02.B.23 blive tilpasset områdets ændrede byggemuligheder.

Rammebestemmelserne for rammeområde 1.02.B.12 ændres ligeledes, så der gives mulighed for højere byggeri, flere etager og en højere bebyggelsesgrad for den enkelte ejendom. Rammebestemmelserne for rammeområde 1.02.B.23 bevares uændret.

Produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 31 (og Lokalplan 615) omfatter et rammeområde til boligformål. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Der er en afstand på ca. 6 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte, vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Det er kommunens vurdering, at det ansøgte projekt har en sådan karakter, at det ikke kan påvirke eventuelle bilag IV-arters yngle- og rasteområder. Flagermus kan dog overvintre i ældre bygninger som ikke er helt tætte.

Skulle der mod forventning findes flagermus eller spor af flagermus i bygningen skal de udsluses på den korrekte måde. Man kan kontakte vildtforvalteren i Naturstyrelsen Kronjylland for vejledning.