Miljøvurdering

Planen kan ikke påvirke et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) og planen er ikke omfattet af bilag 1 eller 2 til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planen sætter rammer for fremtidige anlægstilladelser, og er derfor screenet for, om den forventes at medføre væsentlig påvirkning på miljøet.

Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, om planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen, at tillægget ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet i forhold til den gældende situation, da:

    • den grønne struktur fortsat vil medvirke til at Tjærby bevares som en fritliggende landsby,
    • planen ikke påvirker oplevelsen af landskabet, kystlandskabet eller Naturpark Randers Fjord væsentligt,
    • planen ikke påvirker oplevelsen af kulturmiljøet væsentligt, og
    • der ikke er drikkevandsinteresser på det areal, der inddrages til landsby.

Dermed vurderer Byrådet, at planen ikke udløser krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.