Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 5.20.BE.1, der er udlagt til blandet bolig og erhverv, udvides med ca. 3.600 m2. Rammen kaldes herefter 5.20.BE.1(T30).

Der tilføjes følgende nye bestemmelser til rammen 5.20.BE.1:

Beplantningen i landsbyens østlige og vestlige kant nord for Tjærbyvej skal bevares, så landsbyen får en sammenhængende grøn afgræsning mod det åbne land.

Syd for Tjærbyvej må landsbyen ikke afgrænses af sammenhængende beplantning, som hindrer at gårdene kan ses i sammenhæng med fjordlandskabet.

Værdifulde sigtelinjer fra landsbyen til landskabet skal bevares.

De nye bestemmelser tilføjes af hensyn til oplevelsen af landskabet i det hele taget og kystlandskabet.

Det tilgrænsende rammeområde 1.08.L.6, der er udlagt til naturområde, bliver reduceret med det tilsvarende areal, og kaldes herefter for 1.08.L.6(T30).

Den geografiske afgrænsning af Grøn struktur i kommuneplanens hovedstruktur bliver også reduceret med det tilsvarende areal.

Den geografiske afgrænsning af Område med særlige landskabelige interesser ændres ikke.