Redegørelse

I kommuneplantillægget udlægges der en ny kommuneplanramme, nr. 2.00.E.1 (T3) til erhverv. Samtidig deles den hidtidige ramme, nr. 2.00.E.1, op i to dele, der udvides lidt med små områder mod nord, vest og syd, der reelt er taget i anvendelse til erhverv, eller som ligger hensigtsmæssigt til fremtidige udvidelser til erhverv.

Til gengæld tages en del af den nordlige kystskrænt ud af det hidtidige erhvervsområde og udlægges til grønt område i ramme nr. 2.00.R.2 (T3), sammen med andre store arealer rundt om DAKA, som ikke tidligere har været rammelagt. Det store nye grønne område skal friholdes for alle former for bebyggelser og anlæg.

I den hidtil gældende kommuneplanramme er bebyggelsesprocenten for området fastsat til maks. 50. Dette ændres i kommuneplantillægget, sådan at bebyggelsesprocenten sænkes til maks. 33.

I den hidtil gældende kommuneplanramme er den maksimale byggehøjde fastsat til 13 m. Dette fastholdes i kommuneplantillægget for det hidtidige fabriksområde i den nye ramme nr. 2.00E.1 (T3), mens den maksimale byggehøjde sænkes til maks. 8,5 m i det nye rammeområde 2.00.E2 (T3). Til gengæld fastsættes den maksimale byggehøjde til 15,0 m i det nye rammeområde 2.00.E.3 (T3).

I de hidtil gældende kommuneplaner i Randers Kommune har området været udlagt til erhvervsformål, lettere industri, service-, lager- og værkstedsvirksomhed, i miljøklasse 1- 4. Dette hæves i kommuneplantillægget til miljøklasse 5-7. Ændringen af miljøklassen fra 1-4 til 5-7 skyldes, at virksomheden DAKA er en større destruktionsanstalt / kødfoderfabrik, som reelt ikke hører hjemme i miljøklasse 1-4, men i miljøklasse 5-7.

Den anbefalede afstand, fra virksomheder i miljøklasse 5-7, til boligområder er 150 m til 500 m. Afstanden fra DAKA til boligområder i Romalt og Assentoft er hhv. ca. 880 m og 910 m. Den anbefalede afstand fra DAKA til nærliggende boligområder er dermed overholdt. (Jf. Håndbog i Miljø og Planlægning, Miljøministeriet, 2004).

 

Ifølge kommuneplantillægget skal fremtidige bygninger og anlæg opføres i afdæmpede matte mørke farver, og skorstene skal opføres i lyse blå eller dæmpet mat hvid farve, sådan at bygningernes visuelle påvirkning af det omgivne fjordlandskab minimeres mest muligt.

I Kommuneplantillæg 3 sker der desuden den ændring, i forhold til tidligere, at rammeområdet for DAKA udvides geografisk, med nye områder, der bl.a. skal bruges til en udvidelse af det hidtidige fabriksområde, og som bruges til grønne områder, der skal anvendes til afskærmende og slørende beplantning rundt om fabriksområdet.

Bilag IV-arter
Det er registreret, at der sandsynligvis kan være oddere i vandløb i nærheden af lokalplanområdet. Odderen er én af de 36 arter, som Danmark er forpligtet til at passe på, ved at arternes yngle- og rasteområder beskyttes.

Ifølge data fra paddeundersøgelse i 2008, 2012 og 2014 er der i flere vandhuller i området omkring Assentoft blevet fundet bl.a. Spidssnudet frø og Stor Vandsalamander. Disse arter er beskyttet efter EU´s Habitatdirektiv.

Vandhullet i ramme nr. 2.00.R.2(T3) er ikke blevet undersøgt, i forhold til om der findes Bilag IV-arter, og det kan derfor ikke udelukkes, at vandhullet er et muligt levested for Bilag IV-arter. Skal der foretages ændringer i dette rammeområde, skal der udarbejdes en forudgående undersøgelse for Bilag IV-arter.

Kommuneplantillægget giver ikke mulighed for byggeri eller anlæg ved vandhullet.

Det vurderes samlet set, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitatdirektivets Bilag IV ikke vil blive påvirket.


Tilvejebringelse af dette kommuneplantillæg

I forbindelse med at byrådet ønsker at ændre kommuneplanen, med et kommuneplantillæg, har der været afholdt 4 ugers forudgående offentlig høring fra den 16. november til den 14. december 2016.

Høringen blev annonceret den 16. november 2016 i Randers Onsdag og på Randers Kommunes hjemmeside. Et seks sider langt debathæfte med oversigtskort og beskrivelser af den kommende planlægning var fremlagt på kommunens hjemmeside.

Fire naboer i området reagerede i løbet af den offentlige høring på debatoplægget, og indsendte to indsigelser og to bemærkninger til de kommende planer.

Høringssvarene var formuleret i generelle vendinger og havde overordnet karakter, hvor nogle bemærkninger har omhandlet bekymringer for støj- og lugtgener, som imidlertid ikke kan reguleres efter planloven, gennem en lokalplan. Eventuelle støj- og lugtgener reguleres af Miljøstyrelsen, efter miljøbeskyttelsesloven, gennem miljøgodkendelser.

Høringssvarene har derfor ikke medført, at der foretaget konkrete tiltag i dette tillæg, ud over at nabohensyn er indarbejdet i kommuneplantillægget, gennem udlæg af store nye grønne områder, der skal friholdes for enhver form for bygninger og anlæg, og som med tiden skal udvikle sig med dækkende beplantning og tiltagende skovvækst.

Forslag til Kommuneplantillæg 3 har været i 10 ugers offentlig høring samtidig med Forslag til Lokalplan 639. Den offentlige høring blev annonceret den 20. december 2017 i Randers Onsdag og på kommunens hjemmeside.

Et offentligt borgermøde om planforslagene med tilhørende miljørapport blev afholdt i Borgerhuset i Assentoft den 24. januar 2018.

Fristen for at komme med høringssvar udløb den 28. februar 2018. Høringssvarene handlede fortrinsvis om indsigelser imod lugt- og støjgener, visuelle gener, bebyggelsesprocent, byggehøjde og miljøklasser, m.m..