Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslaget til kommuneplantillæg i henhold til miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lov nr. 448 af 10. maj 2017).

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget vil kunne medføre væsentlige ændringer i forhold til den gældende situation. Se nærmere herom i Lokalplan 639.

På baggrund af screeningen har Randers Kommune gennemført en miljøvurdering af planforslaget. Som følge heraf, har Randers Kommune udarbejdet en miljørapport, der beskriver de mulige miljømæssige konsekvenser af de ændringer, der fremgår af planforslagene. Miljørapporten blev offentliggjort samtidig med planforslagene.