Ændringer med dette tillæg

Bestemmelser og afgrænsningen for ramme 2.00.E.1 ændres som nedenstående og kaldes efterfølgende for 2.00.E.1(T3).

Områdets anvendelse: ændres fra
"Erhvervsformål, lettere industri, service-, lager- og værkstedsvirksomhed" til
"Erhvervsformål, større industri og særlig industri, som f.eks. destruktionsanstalt".

Bygningshøjde: ændres fra
"Bebyggelse må ikke opføres højere end 13 m" til
"Bebyggelse må ikke opføres i mere end 13 m. Undtaget er skorstene, ventilationsafkast og siloer mv., hvor en større højde er begrundet i virksomhedens drift, herunder overholdelse af de miljøkrav, der gælder for virksomheden".

Bebygget grundareal: ændres fra 50 til slettet.

Bebyggelsesprocent: ændres fra
"Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 50%" til
"Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 33%".
Bebyggelsesprocenten gælder fortsat for området under et.

Miljøklasse: ændres fra
"I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-4" til
"I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 5-7".

Øvrige bestemmelser: tilføjes "Bygninger og anlæg skal opføres i afdæmpede matte mørke farver, og skorstene skal opføres i lyse blå eller dæmpet mat hvid farve, sådan at bygningernes visuelle påvirkning af det omgivne fjordlandskab minimeres mest muligt".

 

Derudover oprettes der tre nye rammer, med følgende bestemmelser

Rammeområde 2.00.E.2(T3) - DAKAs renseanlæg

Områdets anvendelse: Erhvervsformål, større industri og særlig industri, som f.eks. destruktionsanstalt.

Bygningshøjde: Bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 meter.
Der må ikke etableres skorstene, master eller andre anlæg højere end 8,5 m.

Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 33%.
Bebyggelsesprocenten gælder for området under et.

Zonestatus: Landzone

Fremtidig zonestatus: Landzone

Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 5-7.

Øvrige bestemmelser: Bygninger og anlæg skal opføres i afdæmpede matte mørke farver, sådan at bygningernes visuelle påvirkning af det omgivne fjordlandskab minimeres mest muligt.

Rammeområde 2.00.E.3(T3) - DAKAs industriområde øst

Områdets anvendelse: Erhvervsformål, større industri og særlig industri, som f.eks. destruktionsanstalt.

Bygningshøjde: Bebyggelse må ikke opføres i mere end 15 meter.
Der må ikke etableres skorstene, master eller andre anlæg højere end 15,0 m.

Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 33%.
Bebyggelsesprocenten gælder for området under et.

Zonestatus: Landzone

Fremtidig zonestatus: Landzone

Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 5-7.

Øvrige bestemmelser: Bygninger og anlæg skal opføres i afdæmpede matte mørke farver, sådan at bygningernes visuelle påvirkning af det omgivne fjordlandskab minimeres mest muligt.

Rammeområde 2.00.R.2(T3)- DAKAs grønne områder

Områdets anvendelse: Grønt område, som støj-, støv- eller visuel buffer op til erhverv.

Zonestatus: Landzone

Fremtidig zonestatus: Landzone

Bebyggelsens omfang: Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art.

Øvrige bestemmelser: Området skal fastholdes som et grønt område med tiltagende skovvækst og må kun anvendes til etablering af slørende skovbeplantning og levende hegn, sådan at DAKAs industriområder sløres mest muligt i forhold til det omgivne fjordlandskab. En del af området kan desuden anvendes til permanent deponering og til mellemdepot for rent jord og sand.