Redegørelse

Sideløbende med dette tillæg er der udarbejdet en lokalplan for boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup.

Området er i kommuneplanen omfattet af rammeområderne 3.02.BE.2 der er udlagt til bolig og erhvervsformål og 3.02.B.4 der er udlagt til boligformål.

Ændringen består udelukkende af en geografisk justering, så rammeområde 3.02.BE.2 udvides til at omfatte hele matrikel 7a.

Der er ingen ændringer i de gældende rammebestemmelser.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det ansøgte ligger ikke i et natur 2000-område. Der er en afstand på over 4 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Der er bilag IV arter i området. I et vandhul 530m nord for området er der i 2008 fundet spidssnudet frø. Med baggrund i afstanden og projektets karakter vurderes det at det ansøgte ikke forventes at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt. Der er ca. 1 km til Nørreå og 1,5 km til Gudenå der er levested for Odder. Med baggrund i afstanden til de to åer og projektets karakter vurderes det at det ansøgte ikke forventes at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt. I Gudenåen lever desuden Grøn Kølleguldsmed som er rapporteret fra Stevnstup (7-6-2014, kilde fugleognatur.dk). Med baggrund i afstanden til Gudenå og projektets karakter vurderes det, at det ansøgte ikke forventes at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.