Redegørelse

Med justeringen af kommuneplanrammernes afgrænsning vil rammeområde 1.02.B.14 og 1.02.O.17 blive tilpasset den nye anvendelse til parkeringsanlæg.

Rammebestemmelserne i ramme 1.02.B.14 bevares uændret.

Rammebestemmelserne i ramme 1.02.O.17 ændres for at rette op på en fejl, der skete i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017:

I september 2016 vedtog byrådet Tillæg 24 til Kommuneplan 2013, som sammen med en ny lokalplan gjorde det muligt at opføre bygninger i op til 20 meters højde og op til 5 etager i rammeområde 1.02.O.17. Den maksimale bebyggelsesprocent i rammeområdet blev desuden hævet til 100, og det blev muligt at etablere aktiviteter op til miljøklasse 3. Ændringerne i rammens bestemmelser blev bl.a. lavet for at opdatere rammen til områdets eksisterende bebyggelsesstruktur og bebyggelsesprocent, samt at give mulighed for etablering af et nyt skolehjem.

Det nye rammeområde 1.02.O.17(T28) kommer til at indeholde de rammebestemmelser som byrådet vedtog med Tillæg 24 til Kommuneplan 2013 i september 2016. Det har vist sig, at rammebestemmelserne ved en fejl ikke er blevet indarbejdet i Kommuneplan 2017 - sandsynligvis fordi tillægget blev vedtaget sideløbende med at forslag til Kommuneplan 2017 var under vedtagelse.

Med Tillæg 28 bliver de bestemmelser, som byrådet vedtog i Tillæg 24 til Kommuneplan 2013 den 5. september 2016, indarbejdet i Kommuneplan 2017, som det oprindeligt var meningen. Herefter vil kommuneplanrammen afspejle den gældende lokalplan i området.

Med vedtagelsen af Kommuneplantillæg 28 vil rammebestemmelserne for rammeområde 1.02.O.17 herpå blive korrigeret, sådan at det kommer til at fremgå af plangrundlaget:

at den maksimale bygningshøjde er 20 meter,

at det maksimale etageantal er 5 etager,

at den maksimale bebyggelsesprocent er 100,

at miljøklassen er 1-3, og

at ejendommene Vester Allé 33B-39 indgår i området til offentlige formål.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Nærmeste natura2000 område er nr.229 Bjerre Skov og Haslund Skov, som er beliggende ca. 6,3 km fra lokalplanområdet. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Det er kommunens vurdering at bilag IV arters yngle- eller rasteområder ikke vil påvirket negativt i forbindelse med lokalplanen. Flagermus kan dog overvintre i ældre bygninger som ikke er helt tætte. Skulle der mod forventning findes flagermus eller spor af flagermus i bygningen skal de udsluses på den korrekte måde. Man kan kontakte vildtforvalteren i Naturstyrelsen Kronjylland for vejledning.