Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslaget i henhold til miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017).

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. I screeningen er det derfor vurderet, om planforslaget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, på en række forhold som er defineret i miljøvurderingsloven, herunder forhold som menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

  • planen med bestemmelser sikrer, at anlæg er tilpasset områdets eksisterende nabobebyggelse,

  • planen sikre områdets karakter, herunder at parkeringsanlægget kommer til at indgå som en helhed i området,

  • realisering af planen vil medføre en forøgelse af trafikken i forhold til gældende planlægning, dog vil den øgede parkeringskapacitet i området bevirke at bilister søger parkering ved skolen frem for på vejene i kvarteret, og

  • planlægningen ikke har nogen påvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt plan.

På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.

Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.