Redegørelse

Der er sideløbende med Tillæg 27, udarbejdet en lokalplan for Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg samt Børnehuset Gudenådalen.

Området er i kommuneplanen omfattet af rammeområderne 3.02.B.3, der er udlagt til boligformål, og 3.02.O.3, der er udlagt til offentlige formål.

Tillæg 27 til kommuneplanen 2017, består af en geografisk ændring. Rammeområde 3.02.O.3 udvides, så den omfatter hele området for Lokalplan 681 - Stevnstrup Fritid- og Idrætsanlæg. Rammeområde 3.02.B.3 formindskes, men omfatter forsat et større boligområde i Stevnstrup. Rammebestemmelserne for begge rammeområder forbliver de samme.

Natura 2000-områder

Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område, men med en afstand på ca. 4,5 kilometer til Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter

Odderen forekommer i Gudenåen ca. 900-1000 m øst for området. Odderen er tilpasset et liv i og opholder sig en stor del af tiden i vand. Den findes i såvel rindende som stillestående vand og søer, samt moser med store rørskovsområder er særligt velegnede levesteder for arten. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen. Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Spidssnudet frø er udbredt i hele Randers Kommune, yngler i vandhuller og er udenfor yngletiden afhængig af, at der er fugtige naturområder nær vandhullet. Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Grøn Kølleguldsmed forekommer i og langs Gudenåen og er også observeret ved Stevnstrup. Kombinationen af afstanden til Gudenåen og det ansøgtes karakter betyder, at det ansøgte ikke forventes at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Samlet vurdering
Samlet set vurderes planen dermed ikke at ville påvirke bilag IV-arter i væsentligt negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.