Redegørelse

Der er sideløbende med Tillæg 26, udarbejdet en lokalplan for etageboliger og tæt-lav bebyggelse i og ved Helstedgård i Helsted, Randers NV.

Området er i kommuneplanen omfattet af rammeområdet 1.06.B.2, der er udlagt til boligområde i form af åben-lav boligbebyggelse.

Tillæg 26 til Kommuneplan 2017, består af en geografisk ændring af rammeområde 1.06.B.2, således rammeområdet ikke længere omfatter arealet for Helstedgård. Arealet skal istedet være omfattet af to nye rammeområder udlagt til boligområde i henholdsvis etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse. De to nye rammeområder vil være omfattet af rækkefølgebestemmelse, der sikrer, at Helstedgård istandsættes og ibrugtages inden tæt-lav boligbebyggelsen etableres.

De samlede bestemmelser for rammer, der vedtages eller aflyses med planen, kan ses til sidst i tillægget.

Produktionserhverv
Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 26 (og Lokalplan 680) omfatter rammeområder til boligformål. Det forventes ikke, at dette område vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Planen vurderes dermed ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder
Der er en afstand på mere end 5 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk.
Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter
Odder
Helstedgård er beliggende ca. 125 m syd for Oksbæk (der løber ud i Svejstrup Bæk), der er et muligt levested for Odder. Med baggrund i afstanden og projektets karakter både i anlægsfase og herefter vurderes det at det ansøgte ikke forventes at påvirke den bilag IV beskyttede arts yngle- og rasteområde negativt.


Flagermus
Helstedgård er en gammel bygning der potentielt er et sted for overvintring af flagermus. På den baggrund er bygningen er undersøgt for flagermus (Julie Dahl Møller Counsult 2018). Undersøgelsen konkluder at; der er ikke fundet flagermus eller spor af flagermus i Helstedgård. Huset vurderes at være uegnet som egentlig overvintring, da flagermus ikke tolerere længere tid i minusgrader.

På det grundlag vurderes det, at det er usandsynligt at bygningen fungerer som et yngle - og overvintringssted for flagermus.

Helstedgård ligger i et område med hovedsagelig bebyggelse og få ældre træer. Det nærmeste område med store træer er et mindre område ved Fiskergården. Havens træer er undersøgt for flagermus ved konsulent Julie Dahl Møller Counsult i 2018.

Konsulenten konkluderer at de fleste træer i Helstedsgårds have er for små til at indeholde hul-enheder som kan rumme flagermuskolonier. Der er dog enkelte store og gamle træer i Helstedgårds have (se kort), som ikke kan afvises at være potentielle for flagermus. Disse er undersøgt for flagermus, selv om tidspunktet ikke var optimalt.

Kommunen vurderer at der inden for rimelig afstand fra Helstedgård findes potentielle andre yngle- og rasteområder for flagermus (fx ved Fiskergården). Såfremt de angivne gamle træer fældes må det kun ske i perioden fra sidst i august til først i september. Herved har eventuelle flagermus mulighed for at flytte til andre træer, da det er uden for ynglesæsonen og uden for de fleste arters sæson for vinterhi.

Udpegede gamle træer i haven som kun må fældes i perioden sidst i august til først i september.

I tilfælde af der opdages flagermus i forbindelse med nedrivning eller i forbindelse med fældningen, skal de udsluses på den rigtige måde afhængig af, hvilken art der findes. Vildtkonsulenten kan som regel vejlede og måske hjælpe med en evt. udslusning. Vildtkonsulenten kan findes hos Naturstyrelsen Kronjylland på tlf.: 72 54 39 20.

Randers kommune vurderer på baggrund af de foretagne undersøgelser af lokaliteten for flagermus og øvrig screening af planforslagene ikke vil skade yngle- eller rasteområder for bilag IV arter, såfremt den angivne forskrift for fjernelse af træer følges.