Miljøvurdering

Der er foretaget miljøscreening af lokalplanen og kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, om planforslagene har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen, at planforslagene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

  • Istandsættelsen af den eksisterende bygning og opførelse af nye rækkehuse ikke vurderes at få en indvirkning på trafikafviklingen i området, da lokalplanområdet medtager en del af Borup Alle, hvorved at der kan etableres en eventuel svingbane for at fortsætte en god trafikafvikling fra Hobrovej.
  • Lokalplanen sikrer, at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum overholdes
  • Det udendørs støjniveau på udendørs opholdsarealer overholdes
  • Lokalplanen sikrer god håndtering af overfladevand på arealet

Dermed vurderer Byrådet, at planen ikke udløser krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.