Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område ved Hobrovej og Borup Allé i Helsted. Dette område udgør beliggenheden for Helstedgård, der i dag fremstår misvedligeholdt og forfalden.

Der er sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdet en lokalplan for området, der gør det muligt at restaurere Helstedgård, så det kan anvendes til beboelse i form af 8 lejligheder. Derudover gives der mulighed for at opføre 10 tæt-lav boliger.

Baggrunden for Tillæg 26 til Kommuneplanen 2017, er et ønske om at sikre at Helstedgård istandsættes og ibrugtages inden det tæt-lav boligbebyggelsen etableres. Tillægget indeholder derfor rammer der er omfattet af rækkefølgebestemmelse.

Ændringerne består af geografisk ændring af et eksisterende rammeområde, samt vedtagelse af 2 nye rammer der er omfattet af rækkefølgebestemmelse.