Redegørelse

Området er i kommuneplanen omfattet af rammeområde 1.10.E.7 Erhverv ved Messingvej i Randers syd. Der ændres ikke på den geografiske afgrænsning af rammen, men udelukkende på anvendelsen og højden af bebyggelsen.

Udpegning af områder forbeholdt produktionserhverv

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder og tilhørende konsekvensområder. Tillæg 25 (og Lokalplan 679) omfatter et rammeområde til erhverv. Det forventes ikke, at dette rammeområde – eller dele heraf – vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Tillæg 25 vurderes derfor ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område. Der er en afstand på ca. 3.3 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.