Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget og den medfølgende lokalplan i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslagene har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslagene, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen, at planforslagene alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

  • Der er ingen natur, kultur eller sundhedsmæssige påvirkninger af omgivelserne som følge af planforslagene.
  • Planforslagene regulerer eksisterende erhvervsområde og giver kun i begrænset omfang mulighed for ny anvendelse.
  • Der gives med lokalplanforslaget mulighed for en ny adgangsvej fra Århusvej til Messingvej, som kan medføre ændrede forhold på Århusvej og give trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Der skal derfor, i forbindelse med den endelige projektering, sættes trafiksikkerhedsmæssige høje krav til udformningen af de enkelte kryds.

Dermed udløser planerne ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget og lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.