Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område ved Messingvej i Randers syd, som er udlagt til erhverv og butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Der er enkelte boliger indenfor området.

Bagrunden for tillægget er et ønske om at understøtte omdannelsen af området fra erhvervsområde til mere publikumsorienteret erhverv, herunder restauranter. Området har de seneste år været under omdannelse og det nye plangrundlag muliggør omdannelsen, som primært finder sted langs Århusvej, men har afledte effekter ind i området.

Der har været afholdt fordebat omkring anvendelsen af området og placeringen af en ny tilkørsel til området fra Århusvej - udsprunget af den ændrede anvendelse samt en konkret ansøgning om omdannelse på hjørnet af Århusvej og Hammelvej.

Fordebatten har derfor været brugt til at fastlægge en placering af vejadgangen og præcisere anvendelsen.