Redegørelse

Planlægningen for boliger på Bojesvej forudsætter, at der vedtages et forslag til Tillæg til Kommuneplan 2017.

Lokalplanområdet ligger i rammeområde 1.04.B.24, der er udlagt til Boligområde i Kommuneplan 2017 for Randers Kommune.

Planlægningen for etablering af boliger på Bojesvej er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017, for så vidt angår anvendelse, bebyggelsesprocent og etageantal. Der er derfor udarbejdet Tillæg 24 til Kommuneplan 2017.

Natura 2000-område
Der er ingen Natura 2000-områder inden for lokalplanområdet, og det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt

Der er en afstand på ca. 4,8 kilometer til nærmeste Natura2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Tillæg 24 vil ikke medføre ændringer i kvaliteten af levesteder for planter og dyr.

Bilag IV-arter
Arealet er i umiddelbar nærhed af Gudenåen og § 3 arealer.

Gudenåen er et levested for odderen. Odderen forekommer udbredt langs alle kommunes større åer, søer og vådområder. Det forventes at den forekommer periodisk og sporadisk langs en række mindre vandløb. Odderen er tilpasset et liv i og opholder sig en stor del af tiden i vand. Den findes i såvel rindende som stillestående vand og søer, samt moser med store rørskovsområder er særligt velegnede levesteder for arten. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen. Udførelsen af lokalplanen forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde væsentlig i negativ retning.

Grøn kølleguldsmed: Den voksne guldsmed opholder sig hovedsageligt tæt på Gudenåen, hvor den yngler, men den kan dog træffes langs med vådområder og vandløb langt fra hovedvandløbet. Larverne er flerårige og lever i vandløbsbunden nedgravet i sand eller grus. Udførelsen af lokalplanen forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde væsentlig i negativ retning.

Det vurderes, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitatdirektivets bilag IV ikke vil blive påvirket. For så vidt angår odderen og Grøn kølleguldsmed, som er registreret i området. Der er tale om at ændre et område, der på nuværende tidspunkt bliver brugt til vognmandsvirksomhed til et boligareal med etageejendomme. Udførelsen af lokalplanen forventes formodentlig ikke at have væsentlig negativ effekt på bilag IV arter.

Tillæg 24 til Kommuneplan 2017 er i overensstemmelse med landsplanlægningen.

Ændringer med dette Tillæg 24 til kommuneplan 2017
Lokalplanområdet ligger i rammeområde 1.04.B.24, der er udlagt til Boligområde i Kommuneplan 2017 for Randers Kommune.

Planlægningen for etablering af boliger på Bojesvej er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017, for så vidt angår anvendelse, bebyggelsesprocent og etageantal. Der er derfor udarbejdet Tillæg 24 til Kommuneplan 2017.

Med Tillæg 24 til kommuneplan 2017 ændres:

  • Områdets anvendelse ændres fra åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse til etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse
  • Etageantallet ændres fra højst 2 til højst 3 etager
  • Bebyggelsesprocenten ændres fra højst 50 for den enkelte ejendom til højst 50 for området som helhed.

Der tilføjes en ny ramme 1.04.B.27 og ramme 1.04.B.24 indskrænkes geografisk og kaldes
efterfølgende 1.04.B.24(T24)

Rammebestemmelserne for ny ramme 1.04.B.27 fremgår af rammeoversigt "Nye rammer" på de efterfølgende sider.