Baggrund og formål

Randers Kommune ønsker at give mulighed for at omdanne Bojesvej nr. 42-44 og 29 til etageboligbebyggelse i 2-3 etager.

Forslaget er ikke i overensstemmelse med Randers Kommuneplan 2017, for så vidt angår anvendelse, bebyggelsesprocent og etageantal. Der er derfor udarbejdet Tillæg 24 til Kommuneplan 2017.


Fordebat:
Der har været afholdt en 4 uger lang fordebat den 02.11.2016 til den 30.11.2016, hvor der har været indkaldt ideer og forslag til planlægningen.

Fordebatten stillede spørgsmålet, om der skal planlægges for etageboliger ved Bojesvej og indeholdte et ansøgt projekt bestående af punkthuse i 3-6 etager samt forvaltningens visualisering af tre alternative muligheder for placering af punkthusbebyggelse i området.

I løbet af fordebatten er der kommet 51 høringssvar.
Høringssvarene omhandler følgende emner:

 • Bebyggelse i Vorup Enge og bebyggelsens udseende og omfang:
  Herunder mange indlæg vedr. bebyggelsens højde i forhold til de bagvedliggende boligområder og naturen i Vorup Enge samt ønske om lavere bebyggelse.
 • Skyggegener, indkig og udsigt:
  Indlæg vedr. udsigten til Vorup Enge fra de bagvedliggende boligområder samt skygge- og indkigsgener.
  Indlæg vedr. at etagebyggeri er skæmmende for Gudenådalen, Vorup Enge og den Blå bro.
 • Alternative løsningsforslag:
  Herunder mange indlæg der foreslår, at ny bebyggelse ikke skal overstiger 2 etager. Forslag om placering af shelters og grønne områder samt lavere bebyggelse.
 • Trafik: Herunder mange indlæg vedr. den øget trafikmængde på Bojesvej, som projektet i form af 62 boligenheder tilfører.
  Indlæg vedr. øget trafikbelastning på det omkringliggende vejnet herunder Århusvej, Kærgade, Bøsbrovej, Tebbestrupvej og Høvejen.
 • Stier:
  Indlæg vedr. forslag til nyt stisystem, der sammenkobler Bojesvej og Åvej til stisystemet ved den Blå bro og stisystemet i Vorup enge.
 • Geologiske forhold:
  Indlæg vedr. risiko for sætningsskader på eksisterende boliger som følge af pilotering af ny bebyggelse.
  Indlæg vedr. højt grundvandsspejl, om at grundvandssænkning i anlægsfasen vil medføre risiko for skader på eksisterende bebyggelse og give sætninger på bane dæmningen.
  Indlæg påpeger dårlige dræningsforhold og problemer med kloaknettet, så regnvand ikke kan komme væk.
 • Støj: Indlæg vedr. bekymring ift. til bebyggelsens placering op ad jernbanen.

Der har særligt været fokus på sigtelinjer og tilpasning af højde og placering til den bagvedliggende bebyggelse. Der har desuden været fokus på at sikre, at projektet ikke fremstår som en lukket mur i forhold til den bagvedliggende bebyggelse. At projektet har variation i højder og facader, så bebyggelsen fremstår mindre massiv. At projektet har et materialevalg og arkitektonisk udtryk, der passer til den unikke beliggenhed ved Vorup Enge.

Planlægningen for området er blevet ændret i forhold til det ansøgte projekt fra fordebatten. Bebyggelsen har ændret sig fra at være punkthuse i op til 6 etager til en ny struktur bestående af etagebyggeri i 2-3 etager kombineret med tæt-lav bebyggelse med en bygningshøjde på maksimal 10 meter.