Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslaget til tillæg 22 til kommuneplan 2017 i henhold til miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017).

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsent­lig påvirkning af miljøet.

Begrundelse for afgørelse vedr. miljøvurdering truffet på baggrund af § 10

Planforslaget er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • der er tale om mindre ændringer i forhold til gældende planlægning,
  • planlægningen reducerer den samlede detailhandelsramme,
  • området i forvejen er udlagt til detailhandel, og
  • området ikke har indvirkning på naturværdier.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget.

Byrådets afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslagene. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.