Redegørelse

Planområdet er i Kommuneplan 2017 omfattet af rammeområderne 1.02.B.6 og 1.0.2.B.8 der er udlagt til etageboligbebyggelse og fællesanlæg institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

Planlægning for opførelse af nye skolebygninger er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 anvendelse. Med hensyn til bebyggelsesprocenten er planlægningen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanen 2017. 


Natura 2000-områder
Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er, Natura 2000-område, nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov i en afstand af 6,0 km.

Da der ingen Natura 2000-område er inden for, eller i nærheden af lokalplanområdet vurderes det, at planen ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.

Bilag IV-arter
Der er i området ikke kortlagt bilag-IV plante- eller dyrearter. Vurderingen er, at det vil være usandsynligt, at forekomster findes inden for det ansøgte område. Samlet set vurderes områdets anvendelse derfor ikke at ville påvirke bilag IV-arter i negativt omfang. Projektet vurderes heller ikke til at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Flagermus kan dog overvintre i ældre bygninger som ikke er helt tætte. Skulle der mod forventning findes flagermus eller spor af flagermus i bygningen skal de udsluses på den korrekte måde.

Planen er i overensstemmelse med landsplanlægningen.