Miljøvurdering

Der er foretaget screening af Kommuneplantillæg 21 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse. nr. 448 af 10 maj 2017). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Det vurderes, at planforslaget alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

- Planlægningen sikrer en fornuftig helhed og sammenhæng med områdets bebyggelsesstruktur. Den ny bebyggelse tilpasses i udtryk og dimensioner eksisterende bebyggelse i området.

- Planlægningen sikrer, at nybyggeri i udtryk og dimensioner fremstå som en samlet enhed fra sokkel til tag. Materialevalg og arkitektonisk udtryk harmonerer med eksisterende bebyggelse i område.

- Planlægningen sikrer, at det eksisterende byggeri med bevaringsværdig 4 nedrives. Byggeriet er i dårlig stand og ikke egnet til skoleformål. Der opføres i stedet nyt skolebyggeri til gavn for helheden i området.

- Planlægningen sikre parkeringspladser, samt bidrage til at øge trygheden for skoleelever der færdes i område.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. Randers kommunes beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Denne beslutning kan påklages til planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.