Redegørelse

Området er i kommuneplanen omfattet af rammeområderne, 3.03.R.1 til rekreativt område, 3.03.R.2 til kolonihaveområde og 3.03.BE.2 til blandet bolig- og erhvervsområde. I forhold til de rekreative rammer 3.03.R.1 og 3.03.R.2 sker der primært en geografisk justering i afgrænsningerne, så det rekreative område udvides.

Rammeområde 3.03.BE.2 til blandet bolig- og erhvervsområde ændres både geografisk, ligesom anvendelsen, bebyggelsesprocent og højde justeres, så den pågældende virksomhed har mulighed for at udvide.

Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder og tilhørende konsekvensområder. Kommuneplantillæg nr. 20 (og Lokalplan nr. 670) omfatter et rammeområde til blandet bolig og erhverv. Det forventes ikke at dette rammeområde – eller dele heraf – vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Kommuneplantillæg nr. 20 vurderes således ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område. Der er en afstand på ca. 985 m til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Både ud fra afstanden og karakteren af det planlagte vurderes det planlagte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Der er bilag IV flagermus i området. I år 2010 er fundet ekskrementer af flagermus i Haslund Kirke (50 m sydvest for området) og i 2013 har man undersøgt for flagermus i Præstegårdshaven (85 m sydvest for området). Områdets hegn bruges muligvis som ledelinje for flagermusene, og de kan rumme insekter, som er flagermusenes fødegrundlag. Beplantningen er fra omkring 1980, og den vurderes ikke at rumme træer med hulheder og sprækker til rastested for flagermus.
Planen vurderes at have en sådan karakter, at det ikke vil påvirke de forekommende flagermusarters økologiske funktionalitet eller gunstige bevaringsstatus.