Miljøvurdering

Der er foretaget screening af kommuneplantillægget og lokalplanen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK af 10. december 2015 med senere ændringer).

På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en miljørapport af planforslagene, der vurderer miljøpåvirkningen fra henholdsvis:

Parkeringskapacitet - påvirkning fra områdets parkering i forbindelse med nye anlæg, og

Trafikafvikling - påvirkning fra trængsel og afl edt støj i forbindelse med trafi kafvikling.

Miljørapportens sammenfattende redegørelse er blevet endeligt vedtaget sammen med kommuneplantillægget og lokalplanen, og den sammenfattende redegørelse er bilagt Lokalplan 637.