Redegørelse

Der er ingen Natura 2000-område inden for/i nærheden af lokalplanområdet, og det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.

Der er en afstand på ca. 5,8 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov.

Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Der er tale om at omdanne eksisterende byggeri til et andet formål i Randers by. Tillæg 18 (og Lokalplan 669) vil ikke medføre ændringer i kvaliteten af levesteder for planter og dyr. Det vurderes, at bilag IV-arters yngle- eller rasteområder ikke vil blive påvirket negativt i forbindelse med lokalplanen.

Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 er i overensstemmelse med landsplanlægningen.

Søren Møllers Gade 37 ligger i rammeområde 1.02.O.1, der er udlagt til offentlige formål i Kommuneplan 2017 for Randers Kommune. Naboejendommen ligger i rammeområde 1.02.B.1, der er udlagt til etageboliger.

Planlægningen for etablering af boliger i det tidligere asylcenter er ikke i overensstemmelse med ejendommens nuværende anvendelse. Planlægningen for boliger i Søren Møllers Gade 37 forudsætter, at der vedtages et forslag til tillæg til Kommuneplan 2017.

Med kommuneplantillæg 18 ændres områdets anvendelse fra offentlige formål til boligområde med fællesanlæg og institution, så der kan etableres boliger i eksisterende byggeri.

Der tilføjes en ny ramme 1.02.B.70(T18) og ramme 1.02.O.1 indskrænkes geografisk og kaldes efterfølgende 1.02.O.1(T18).

Rammebestemmelserne for ny ramme 1.02.B.70(T18) er følgende:

Områdets anvendelse: Etageboligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

Bygningshøjde: Bebyggelse må ikke opføres højere end 15 m.
Etageantal: Bebyggelse må ikke opføres i mere end 3.5 etager.
Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 150%.
Bebyggelsesprocenten gælder for området under ét.
Zonestatus: Byzone
Fremtidig zonestatus: Byzone
Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.